Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Aj


Aj čas vzácný přišel v němž Pán slávy vyšel

Aj divná milost od Ježíše Pána lidskému pokolení dána > En pictus Christi

Aj dnes prvorozený Syn panny v chrám jest nesený

Aj dnešní den stalo se svědectví

Aj hřích pátý z těch sedmi

Aj jak jest to milé a utěšené > Ecce quam bonum et quam iucundum

Aj jak jsou milí tvoji příbytkové

Aj již nyní patřme ke čtení v němž záleží naše spasení

Aj jižs přišel Vykupitel Siona

Aj král slávy jsa Bůh pravý

Aj Kristus slavně vyzdvižen v nebe

Aj Kristus z mrtvých vstal

Aj kterak umírá spravedlivý > Ecce quomodo moritur justus

Aj mládenček moudrý Kristus

Aj mudrci od východu obětovali dary své

Aj noc se již přiblížila světlost slunečná odešla

Aj noc se již přiblížila světlost slunečná odešla > Noci milá pročs tak dlúhá

Aj noc se již přibližuje světlost slunečná odešla (viz též Ej noc ....)

Aj nuž chválu vděčnou vzdávejmež ( též Ej nuž chválu ..)

Aj nuž církvi Kristova velebiž dnešní den

Aj nyní křesťané z hříchů těžkých povstaňmež

Aj nyní tohoto věku lidé jsú dočekali

Aj nyníť Pán Bůh přichází sborův k navštívení

Aj ovce pastýře svého znejtež zmrtvýchvstalého

Aj Pán andělský Kristus z Panny Marie dnešní den > Christus natus est nobis

Aj Pán andělský Kristus z Panny Marie dnešní den > Kristus natus est nobis

Aj Pán náš milostivý a my jeho lid hříšný

Aj Pán náš milostivý a my lid jeho hříšný

Aj Pane můj já ač jsem tvůj

Aj poněvadž my dobré věci zdejší časné

Aj poněvadž my dobré věci zdejší časné > Si bona suscepimus

Aj přeslavný Vítěz pravý

Aj prvorozený ctí a slávou ozdobený > Viri Galilaei quid admiramini

Aj světlo světa k osvěcování > Lumen ad revelationem

Aj ten silný lev udatný

Aj toť jesti vina naše věřme v tomto čase

Aj toť klenot utěšený Kristus z panny narozený

Aj všickni křesťané milí

Aj všickni my nyní v tomto shromáždění

Aj zdávna žádaný vysvoboditel > Ad te levavi animam meam


Global Chant Database
Global Chant Database