Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Kd

Kdo  Kdy  


Kdo chce Bohu milý býti jeho odlúčen nebýti

Kdo chce vjíti do radosti věčné po zdejší žalosti > Již Babylon velmi klesá

Kdo muož vypraviti skutky boží divné

Kdo může vystihnouti skutky Boží divné

Kdokoli má péči o své spasení pohleď prosím pilně

Kdokoli má péči o své spasení pohleď prosím pilně > Slušiť znamenati časy (příští)

Kdož by chtěl do života věčného přijíti

Kdož chce Bohu milý býti odlúčen jeho nebýti

Kdož chce milý Bohu býti odlúčen jeho nebýti

Kdož chce v dobré naději smrti své čekati

Kdož chce v světě pobožně živ býti > Slušiť na to každý čas mysliti

Kdož chce žalosti ujíti v svědomí zde vesel býti

Kdož dveřmi do ovčince církve nejde > Vitam quae faciunt beatoriem

Kdož jsme rytíři boží pro to nebeské zboží > Mnozí jsou lidé v světě

Kdož muož znáti tajemství Boha nebeského > Zrádná Marto falešná kams muže poděla

Kdož Pána Boha miluje řečí jeho se spravuje

Kdož pod obranou nejvyššího v světě doufánlivě přebývá > Herr wer wird wohn in deiner Hütt

Kdož pod obranou nejvyššího v světě doufánlivě přebývá > Qui habitat in auditorio altissimi

Kdož se jest narodil z Boha tento marný svět přemáhá

Když Alžběta mateř Páně k sobě přivítala

Když Alžběta matku Páně k sobě přivítala

Když by ráno slunce vzejde židovstvo se spolu sejde

Když byl ve dvanácti letech s sebou ho pojali

Když čas přijde dni soudnému tehdy Bůh andělu svému

Když čas přijde dni soudnému tehdy Bůh andělu svému > En martyris Laurencii

Když času večerního učedlníci z rozkazu Pána svého

Když den přehrozný soudu Páně příjde

Když dnové očišťování byly Panně naplněni

Když dokonal poselství svého kázání

Když jasná dennice vzchodí všemu světu radost plodí

Když jest uslyšel Spasitel že sťat od Erodesa Jan Křtiel

Když Ježíš divy činil mnohé k sobě přichýlil

Když Ježíš před Pilátem stál Pilát se jeho otázal

Když jsou izrahelskému kněží volení Páně

Když král nad králi Kristus Bůh živý

Když král slavnosti Kristus do pekla

Když Kristus své poselství konal v našem člověčenství

Když lid boží zpravovali kněží dva synové > Žel se Bohu polské škody

Když Pán Bůh z světa toho měl vzít Eliáše > Nepodobné pazdeří k té červené růži

Když Pán Bůh zákon vydával Mojžíš na hoře přebýval

Když Pán Ježíš byl v Cezaré v slavném městě Filipově

Když Pán Ježíš do Jeruzaléma na oslíku přijel

Když Pán Ježíš náš Spasitel aby nám byl Vykupitel

Když Pán Ježíš odjide za moře Galilejské

Když Pán přijde v soudný den poslední

Když Páně učedlníci pokrmu užívali

Když panoval zlý Achab král

Když Pilát nepravě soudil

Když přijde k soudu drahý Pán kterýžto byl ukřižován

Když přišli dnové Přesnic učedlníci Páně k slavnosti se chystajíc > Když Adam vyhnán z ráje místa rozkošného

Když se chtěl k Otci vrátiti nám toto památné ráčil jest pozůstaviti

Když se čas přibližoval v kterémž Bůh syna poslal

Když se měl k Otci vrátiti nám toto památné ráčil jest pozůstaviti

Když se měl k Otci vrátiti s jedenácti stolil

Když se modlíme my modlitbu Páně říkáme všickni

Když se naplnilo padesát dní

Když se přiblížila hodina nevinného zrazení

Když sobota minula vůle Boží v tom byla

Když Spasitel světa Bůh muku těžké smrti trpěl > Dum fabricator mundi

Když Syn Boží v neděli vstal jest z mrtvých

Když Syn Boží v neděli vstal jest z mrtvých > Mane prima sabbati

Když věkové přeběhli jsou a když přišla plnost času

Když z zástupův mnozí o Kristu vypravovali

Když zákoníci poslali aby Krista jali

Kdyžto Pán Ježíš v čas jeden z své dobroty k tomu veden

Kdyžto přijde přehrozný Páně den


Global Chant Database
Global Chant Database