Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Kr

Kra  Kre  Kri  


Král nebeský Kristus Pán zde v našem člověčenství

Král věčný v svém oslavení po svém na nebe vstoupení

Krále Krista matko blahoslavená Panno Maria

Krále nebeského Pána chval každý

Krále syrského hejtman jenž měl jméno Náman > Ježíši věčný Bože všecka má naděje

Králi Bože Abrahámův mocný správce času

Králi Bože jenž Buoh nad bohy Synu Boží všudy mnohý

Králi Kriste králs nad králi Synu z Panny

Králi Kriste králs nad králi synu z Panny > Rivus iam emanavit

Králi Kriste přebohatý tys Bůh a člověk přesvatý

Králi Kristu Bohu otci rovnému z panny narozenému

Králi nad králi Bože náš jenž na výsostech přebýváš

Králi nebeský k tobě lid křesťanský volá

Králi přeslavný věčný biskupe svrchovaný > Rex sanctorum angelorum

Králi slavný Kriste dobrý Boha Otce rozený Synu

Králi věkův Duše svatý ve vší milosti bohatý

Králi věkův Otče svatý ke vší milosti bohatý

Králi věkův všemohoucí neobsáhlý jsi v své moci

Královno nebeská hvězdo mořská Panno Maria

Královno nebeská vesel se alleluia

Královno nebeská vesel se o Panno Maria alleluia

Křesťané chvalmež Boha kterýž moha bez nás býti

Křesťané chvalmež Boha kterýž moha bez nás býti > Lauda Sion salvatorem

Křesťané jenž jsme nyní společně shromážděni > Pane Bože náš milý uslyš

Křesťané pravdy boží praví milovníci

Křesťané této chvíle veselme se nyní

Křesťané věrní bezpečně doufejme o Kristovu poselství nic nepochybujme

Křesťané věrní silně doufejme o Kristovu poselství nic nepochybujme

Křesťané z hřiechóv povstaňme pokánie svaté přijmieme

Křestiané z hřiechov povstaňme pokánie svaté přijmieme

Krista kněze podstatného važme drahé služby jeho

Krista Pána kázání jest spasitedlné naučení

Krista Pána skutkové divní když jsou se rozhlásili > Muráň zámek v uherský zemi

Krista Pána vstoupení slavmež pamatujíce nyní

Krista Pána vstoupení slavmež pamatujíce nyní > Festum nunc celebre magnaque

Kriste jenž jsi den i světlost osvěcujíc noc i temnost

Kriste jenž jsi světlo a také dnem nazván

Kriste jenž jsi světlo i den všeho světa

Kriste jenž jsi světlo i den zažeň od nás noční zlý sen

Kriste jenž jsi světlo i také dnem nazván

Kriste jenž jsi světlo i také dnem nazván > Christe qui lux es et dies

Kriste Králi nebeský k toběť hříšný volám

Kriste králi slavný kněže svrchovaný

Kriste Králi spasiteli věřících vykupiteli přijmiž od nás

Kriste Králi stvořiteli věřících vykupiteli budiž ukojen prosbami

Kriste Králi stvořiteli věřících vykupiteli přijmiž od nás

Kriste náš Vykupiteli pohleď na nás z výsosti

Kriste nebeský slavný Králi andělský

Kriste nejmilostivější králi zaslíbený nám z nebeské slávy

Kriste pro tvé rány smiluj se nad námi

Kriste spasiteli vykupiteli pane panující

Kriste spasiteli vykupiteli pane panující > Jesu corona virginum

Kriste ty jsi Pán všeho světa mocný

Kriste ty jsi smrt podstoupil aby nám život navrátil

Kriste ty jsi smrt podstoupil aby nám život navrátil > Maria mater gratie

Kriste všemohoucí Ježíši Pane přežádoucí

Kriste všemohúcí Pane ty znáš své zvolené

Kriste všes naplnil to cožs nám byl slíbil

Kriste z hojné milosti chtě sstúpiti z výsosti

Kriste zvolils sobě pannu ctnou

Kriste zvolils sobě Pannu ctnou > Christi virgo dilectissima

Kristova narození mudrcům pohanským divné zjevení

Kristovo vzkříšení jest obveselení

Kristovo z mrtvých vstání slavíc křesťané věrní

Kristovoť jest ustavenie všem vierným vohlášenie

Kristu Pánu věrný služebník a předchůdce

Kristus běh svého poselství dokonav

Kristus cesta do nebeské slávy

Kristus cesta jistá do nebeské slávy

Kristus chléb živý jenž jest z nebe sstoupil

Kristus choť svou církev svatou tak zamiloval

Kristus chtě nebe schváliti i okrasu jeho

Kristus chtě nebe schváliti i okrasu jeho > Salve amicta sole

Kristus člověka slepého v slepotě narozeného

Kristus dne sobotního od zákoníka jednoho

Kristus hříšných naděje toť čtení oznamuje

Kristus jediný a náš Ježíš milý

Kristus jediný milý náš Pán Ježíš dnes se jest nám narodil

Kristus Ježíš Nazaretský kterýžto umřel za všecky

Kristus Ježíš syn boží aby pravdu rozmnožil

Kristus jsa Bůh od věčnosti v našem lidském člověčenství

Kristus jsa věčným Bohem před věky zplozeným

Kristus kněz chtě své oběti

Kristus kněz chtě své oběti > Aj ten silný lev udatný

Kristus náš milý Spasitel s nebe přišlý Vykupitel

Kristus o utěšiteli duchu pravdy kazateli mluvil

Kristus ozdobil církev svou dary Ducha svatého > Es ist das Heil uns kommen her

Kristus Pán náš kterýž za nás ukřižován

Kristus Pán v letech třidcíti ráčil křest svatý přijíti

Kristus pastýř biskup náš nejlepší

Kristus po svém narození ihned dne osmého > Christus natus est in Betlehem

Kristus po svém z mrtvých vstání chtěl

Kristus pravda jistá pravdu jest oznámil lidu svému

Kristus příklad pokory Bůh náš milostivý

Kristus příklad pokory nám s nebe poslaný

Kristus příklad pokory náš Pán milostivý

Kristus příklad pokory Pán náš milostivý

Kristus se připodobniti ráčil přirovnati k tomu zrnu

Kristus Spasitel vstoupil na nebe náš Vykupitel

Kristus surrexit mala nostra texit

Kristus svým zvoleným pokoj věčný způsobil

Kristus Syn Boží milý a jednorozený učiněn jest poslušen

Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského

Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského > Žádajíc prosíme za to se modlíme by temnosti zapudil

Kristus v jednotu víry své míně vést lidi hříšné

Kristus v podobneství nebeské království k králi připodobnil > Ej jak jsou milí tvojí příbytkové

Kristus v svém prvním kázání

Kristus v svém utrpení dal svým věřícím na zemi příklad

Kristus věčné radosti připravuje z milosti

Kristus věčné radosti zasluhuje z milosti

Kristus všemohoucí vstoupil jest svou mocí

Kristus z mrtvých vstal jenž bieše pro (za) nás na kříži skonal Alleluia

Kristus z mrtvých vstal jenž byl pro nás na kříži skonal Alleluia

Kristus z mrtvých vstal jenž jest byl na kříži skonal Alleluia

Kristus z mrtvých vstal kterýž byl za nás na kříži skonal Alleluia > Regina coeli laetare

Kristus zaslíbil učedlníkům když zde s nimi bydlil

Kristus zrno to obilné ve čtení všem oznámené

Kristus zrno to obilné ve čtení všem oznámené > Stabat mater dolorosa

Kristův život znamenajme nežť nás smrt zachvátí


Global Chant Database
Global Chant Database