Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Ot

Otc  Ote  


Otce nebeského moc rač býti na pomoc

Otce nebeského pochvalmež z milosti

Otce nebeského pochvalmež z milosti > Byť ta šťastná chvíle

Otce Syna Ducha svatého chvalmež všickni z srdce pravého

Otce všemohoucího Pána Boha našeho

Otce všemohoucího Stvořitele nebe i země vidědlných všech věcí

Otce všemohoucího Stvořitele nebe i země vidomých všech věcí

Otce všemohoucího Stvořitele nebe i země všech věcí vidomých

Otce všemohúcího stvořitele mocného

Otce všudy přítomného stvořitele výborného

Otci všemohoucímu Synu jeho milému Duchu svatému

Otci všemohoucímu Synu jeho moudrému duchu dobrotivému

Otcové svatí na poušti trestáni v velikém množství

Otcovství věčné Otce věčného jenž jest původ všeho

Otče Bože jenž přebýváš na nebesích

Otče Bože náš velebný v skutcích svých jsi chvalitelný

Otče Bože stvořiteli mocný svatý

Otče Bože stvořiteli nebe i země svatý

Otče Bože všemohoucí jenž jsi nám dal člověčenství

Otče Bože všemohoucí kterýžs nám dal z své štědrosti

Otče Bože všemohoucí myť žádáme tvé pomoci

Otče Bože všemohoucí žádáme z nebe pomoci > Deus creator omnium

Otče Bože z velikés milosti učinil nám více nežli dosti

Otče buď tvé jméno posvěceno

Otče jenž jsi nám syna dal

Otče mocný Kriste moudrý Duše svatý dobroto

Otče náš jenž jsi na nebesích nakloň uší svých a slyš

Otče náš jenž jsi na nebesích osvěť se jmě tvé

Otče náš jenž v nebi bydlíš a nám všem společně velíš

Otče náš kterýž jsi na nebesích osvěť se jméno tvé

Otče náš kterýž jsi na nebesích posvěť se jméno tvé > Vater unser der du bist im Himmel

Otče náš milý Pane dejž nám Ducha dobrého

Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého

Otče náš nejmocnější tebouť vše stvořeno

Otče náš nejmocnější tebouť vše stvořeno > Herr Christ der einig Gottes Sohn

Otče náš pane milý Kriste dobrotivý

Otče náš všemohoucí důstojný přežádoucí

Otče náš všemohoucí jenž vše živíš svou mocí

Otče nebeský rač pomoc dáti

Otče nebeský rač pomoc dáti bychom se mohli statečně káti

Otče Synu Duše svatý pomoz a dej z hříchů povstati

Otče Synu i Duše svatý jedné božské podstaty

Otče všemohoucí předivný v své moci

Otče všemohoucí rač slyšeti věrné

Otče všemohoucí rač slyšeti věrné > Ave maris stella Dei mater alma

Otec nebeský jediného maje syna

Otec nebeský laskavý každému kdož jest věrný

Otec Syn i Duch svatý Pán Bůh náš jediný

Otep myry mněť mój milý


Global Chant Database
Global Chant Database