Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Pa

Pac  Pad  Pae  Pag  Pal  Pam  Pan  Pap  Par  Pas  Pat  Pau  Pax  


Pacem meam do vobis alleluia pacem relinquo vobis alleluia alleluia

Pacem meam do vobis dicit dominus pacem relinquo vobis et gaudebit alleluia

Pacem relinquo vobis ... non

Pacem relinquo vobis pacem meam do vobis non quomodo hic mundus dat ego do vobis alleluia

Pacem rellnquo vobis ... dicit

Pacem salutem nunciaT in spiritus virtutE vereque paci sociaT longinquos a salutE

Pacem salutem nuntiat in spiritus virtute veraeque paci sociat longinquos a salute

Pacem tuam da nobis Domine

Pacem tuam quaesumus domine et pax tua Christe maneat in mentibus nostris ut non timeamus a timore nocturno sive diurno sed semper vigilemus cunctis in operibus seu et in moribus mandatorum tuorum

Pacifice loquebantur mihi

Pacifice loquebantur mihi inimici mei et in ira molesti erant mihi vidisti domine ne sileas ne discedas a me

Pacis hec sunt munera

Padesáte dní když vyšlo potěšení apoštolům jest přišlo

Padnúc na svá kolena

Paeifieus vocabitur et thronus

Paganorum multitudo fugiens

Paganorum multitudo fugiens ad sepulcrum virginis tulerunt velum ejus contra ignem ut comprobaret dominus quod a periculis incendii meritis Agathae martyris suae eos liberaret

PalestinI montis vocabuluM tenet saceR locus calvariE hic secundO sumpserunt tumuluM transportatE sancte reliquiE Hunc divinE maiestas graciE cephe petrO sacravit loculuM

Pallet rubens ut aurorA sigismundus mortis horA ortus stirpe regiA gemma micans eius obfuscatuR auri nitor obscuratuR fulgens per insigniA alleluia

Palma triumphanti cedrus

Pamatování jest skutek hodný kterýž se při Lazarovi stal

Pamatujmež my vesele rod našeho spasitele

Pamatujmež my vesele rod našeho spasitele > A solis ortus cardine

Pamatujmež všickni věrní Syna božího mučení

Pán Bůh figurami dávno jakož v Písmě svatém psáno

Pán Bůh jehož chválí v nebi andělé on nakrmil jest lid svůj

Pán Bůh k Jonášovi mluvil

Pán Bůh k ochraně svého lidu izrahelského

Pán Bůh k své cti a chvále narodu Judského > Hanebné mé hřešení cos mi učinilo

Pán Bůh každého času lid svůj opatroval

Pán Bůh mluvil skrz proroka svého majíc k nám poslat

Pán Bůh mluvil skrz svého proroka k každičkému pastýři

Pán Bůh na tomto světě nám smrtedlným lidem

Pán Bůh nad izrahelským lidem svým zvoleným > Vždyckyť se sluší modliti

Pán Bůh Otec nebeský k Synu svému

Pán Bůh předivně opatruje věrné

Pán Bůh shlédl s nebe na lidské rodiny

Pán Bůh skrz proroka svého dí posvětím jména mého

Pán Bůh skrze Ducha svého

Pán Bůh slovo Otci rovné v moci v bytu v věku

Pán Bůh sobě nejvíc oblibuje lid kterýž jeho vůli miluje

Pán Bůh své svaté církvi Ducha utěšitele zasliboval > Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého

Pán Bůh své věčné dobroty nijakž nemoha zatajiti

Pán Bůh toho míti nechce aby jeho věrné ovce > Divná se jest milost stala

Pán Bůh třetí přikázání vydal jest k zachování

Pán Bůh v své lásce nesmírné aby se prokázal

Pán Bůh velebný buď od nás chválen

Pán Bůh všemohoucí jenž vstoupil žádoucí na nebesa k Otci

Pán Bůh všemohoucí nedá člověku na zemi příliš vysoko smysliti

Pán Bůh všemohoucí nyní lid sobě vybírá

Pán Bůh všemohoucí otec přežádoucí

Pán Bůh všemohoucí předivný v své moci

Pán Bůh všemohoucí vždycky lid sobě vybírá

Pán Bůh všemohoucí z veliké své moci

Pán Bůh všemohoucí z veliké své moci > Mittit ad Virginem

Pán Bůh vydávajíc svá přikázání sám lidi mluvil

Pán Bůh z své milosti nyní lid sobě vybírá

Pán Bůh z své milosti nyní lid sobě vybírá > O králi Matyášovi

Pán Bůh z své moci stvořil nás abychom jemu v každý čas

Pán Bůh z své nesmírné k nám milosti > Máš to znáti o křesťane věrný

Pán Bůh z své věčné moudrosti

Pán Buoh slovo Otci rovno v moci v bytu v věku

Pán Jezu Krist moudře všecko učinil > Byl člověk z zákoníkův jménem

Pán Jezu Krist nám v svém příchodu prvním > Věj větříčku z Dunaje

Pán Jezu Krist vždy jsa hodný cti a chvály

Pán Jezukrist když v světě byl

Pán Jezukrist milý Spasitel když poselství své

Pán Jezukrist sstúpil s nebe by milost samého sebe dal

Pán Ježíš jenž pro lidské spasení > Vzhůru vzhůru nedbalí Čechové

Pán Ježíš k smrti hrozné bera se

Pán Ježíš Kristus pokorný svého Otce poslušný

Pán Ježíš lidu svému k pravdě povolanému

Pán Ježíš lidu svému zřídil spasení jemu

Pán Ježíš maje se z tohoto světa bráti

Pán Ježíš maje své poselství konati

Pán Ježíš maličkého povolal

Pán Ježíš milostivý pro svůj lid velmi hřiešný ráčil dolů stúpiti

Pán Ježíš mluvil tomu lidu židovskému

Pán Ježíš náš Spasitel všech hříšných Vykupitel

Pán Ježíš náš Spasitel všech věrných Vykupitel

Pán Ježíš náš věrný vuodce pokušen od diabla svodce > Stvořitel nebe i země

Pán Ježíš od Židóv trpěl reptánie i mnoho od nich protivenstvíe měl

Pán Ježíš od Židuov trpěl reptání od nich mnohá měl

Pán Ježíš po svém pokřtění byl na poušti

Pán Ježíš po svém pokřtění puzen na poušť k pokušení

Pán Ježíš po svém pokřtění puzen na poušť k pokušení > Ex more docti mistico

Pán Ježíš pojal své tři učedlníky

Pán Ježíš pokušení ráčil trpěti od ďábla čtyřidcet dní

Pán Ježíš se jest modlil za své učedlníky

Pán Ježíš Syn boží pravý přišel k nám z nebeské slávy

Pán Ježíš učedlníkův dvanácte poslal

Pán Ježíš v podobenství o své církvi mluvil

Pán Ježíš v ruce své chléb vzal

Pán Ježíš v svém kázání svým milým učedlníkům

Pán k vtělení synu svému vyvolil Marii Pannu

Pán k zákoníkům nevěřícím židům mluvil

Pán Kristus měl s mládencem rozmlouvání

Pán Kristus na svatbu byl pozván také matka jeho > Hory se zelenají času májového

Pán Kristus rozkázal nám své tělo jísti

Pán Kristus rozmlouval s ženou z města Samarského

Pán Kristus skrz podobenství mluvil jest o svém království církve svaté dědictví

Pán Kristus skrz podobenství mluvil jest o svém království že semena sel

Pán Kristus své věčné božství jsa zde v našem člověčenství

Pán Kristus Syn boží pravý přišel k nám z nebeské slávy

Pán Kristus Syn boží věčný přišel mezi lid nevděčný

Pán Kristus Syn boží věčný přišel mezi lid nevděčný > Jesu quadragenarie

Pán náš milý rozličné věci dopouští

Pán nebeský král andělský plný dobroty

Pán nebeský zde na zemi jména svého k zvelebení > V tebeť jest darův dosti

Pán věčný nad smrtedlnými zřídil vrchnost mezi lidmi

Pána Boha v srdci mějme řečí se prázdných varujme

Pána Ježíše vzkřiešenie budiž věrných utěšenie

Pána našeho Jezu Krista vzkřiešenie žádajme

Pande tuis caelos quos servas

Pane Bože (Kriste) my k tobě voláme ráčiž učiniti svou milost

Pane Bože buď při nás když budeme mříti

Pane Bože dej svobodu všem jenž tě milují

Pane Bože dej svobodu všem kdož tě milují

Pane Bože dej ty znáti těm kteříž se mají káti

Pane Bože dejž poznati těm kteříž se mají káti

Pane Bože králi ať tě tvůj lid chválí

Pane Bože králi náš Bože Abrahámův

Pane Bože myť k tobě voláme ráčiž učiniti milost

Pane Bože nebeský mocný a milosrdný

Pane Bože proč se ráčíž hněvati

Pane Bože tys přikázal pod zatracením zavázal

Pane Bože všemohoucí odpočívals po své práci

Pane Bože všemohoucí tebeť ctí lid tvůj

Pane Bože všemohúcí pomoz a daj

Pane Bože všemohúcí tebeť ctí lid tvůj

Pane Bože vší moci otče milosrdný Pane Ježíši

Pane jenž přebýváš v nebi o Kriste náš spasiteli

Pane jenž v tě věříme daj ať tě milujeme

Pane jenžs předivný v svatých svých > Exclamaverunt ad te Domine

Pane Jezu Kriste králi slavný umřels za nás

Pane Ježíši Kriste tys syn boží zajisté

Pane Ježíši laskavý na svůj lid vyvolený

Pane kdo bude přebývati v stánku tvém odpočívati

Pane Kriste (Bože) myť k tobě voláme ráčiž učiniti svou milost

Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi > Panno milá z nebeské radosti

Pane Kriste Bože věčný daj ať bychom byli vděčni

Pane Kriste Bože věčný daj aťbychom byli vděčni

Pane Kriste chvála tobě miluješ ty kteříž tebe hledají

Pane Kriste chvála tobě miluješ ty kteříž tebe v pravdě

Pane Kriste jenžs pravda chtě by odešla křivda

Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti

Pane Kriste milý vší slavnosti králi

Pane Kriste myť k tobě voláme nebť v tobě samém

Pane Kriste myť k tobě voláme ráčiž zde konati svou milost

Pane Kriste pospěš povstati své dílo předce konati

Pane Kriste rač nám dáti k sobě silnou víru míti

Pane Kriste rač povstati a své dílo dokonati

Pane Kriste rač svou pomoc dáti

Pane Kriste ráčiž povstati své dílo předce konati

Pane mocný Bože věčný náš nejmilejší

Pane mocný Bože věčný Stvořiteli Otče přežádúcí

Pane mocný Bože věčný Stvořiteli Otče přežádúcí > Kyrie Paschale

Pane mocný tys po stvoření nebe země lidí i všech věcí

Pane panující králi Jezu Kriste spasiteli

Pane Spasiteli milý tys trpěl od židuov mnohé protivenství

Páně učení svým věrným kázání

Pane věčný králi ať tě lid tvůj chválí

Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc

Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc > Chval Boha kohoute

Pane všemohoucí Otče přežádoucí

Pane všemohoucí ráčiž uslyšeti volání naše vroucí

Pane všemohúcí Otče přežádúcí > Ut queant laxis resonare fibris

Panem angelorum manducavit

Panem angelorum manducavit homo alleluia alleluia

Panem caeli dedit eis

Panem celi dedit eis alleluia alleluia

Panem de caelo dedisti nobis

Pangamus melos glorie alleluia plebs leta laudes hodie alleluia

Pangat cohors iubilo alme virginis

Pange lingua gloriosae lanceae

Pange lingua gloriosi corpor-

Pange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinis

Pange lingua gloriosi lauream

Pange lingua gloriosi proelium

Pange lingua glorlosi proelium

Pange lingua praeconium

Pange sanctae Katherinae

Panis angelicus fit panis hominum

Panis descendens celituS mentis supplet inopiaM Vitam+que reddens penituS dat graciarum copiaM

Panis enim dei est qui de

Panis oblatus celituS fratrum supplet inopiaM Viteque natus reddituS matris pellit tristiciaM

Panis quem ego dabo caro mea

Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita litigabant ergo iudei dicentes quomodo potest hic nobis dare carnem suam ad manducandum

Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita litigabant ergo Judaei dicentes quomodo potest hic vobis dare carnem suam ad manducandum

Panis quem ego de dero, caro mea est pro saeculi v

Pannu pobožnou navštívil Gabriel

Panování Šalamouna v lidu zvoleném od Pána

Pánť jest církve své osvícení všech věřících > Majíc rozum pomyslíc každý

Pantata enyosa

Pánu Bohu Hester se modlila

Pánu Bohu jest příjemný řádný v světě stav manželský

Pánu Bohu jest příjemný stav manželský jím zřízený > Král nad králi Pán nad pány

Pánu Bohu každý cnostný mládenec

Pánu Bohu každý člověk hříšný

Pánu Bohu lid oddaný pošlý z Izrahele

Pánu Bohu mocnému pokolení lidský

Pánu Bohu odporný Antyoch král pohan litý

Pánu Bohu příjemní služebníci věrní

Pánu Bohu s důvěrností modlmež se v nízkosti

Pánu Bohu slouha věrný byl Mardocheus pokorný

Pánu Bohu slouha věrný David král a prorok slavný

Pánu Bohu v čistotě kdož žádá sloužiti > U kogož mám vinovač v tej moji přigodže

Pánu Bohu věčnému slušíť jemu samému

Pánu Bohu vrchnost jest příjemná

Pánu Bohu zde na světě všickni lidé jsou > Mocný Bože z vysokosti

Pánu mocnému tvůrci nebe země

Pánu nebeskému tvůrci nebe země > Má milá radosti tys mé potěšení

Pánu slávy vzdejme čest neb věčný boží syn jest

Pape regis piis temporibuS transfert hunc presul manibuS

Paraclitus autem spiritus

Paraclitus autem spiritus sanctus quem mittet pater in nomine meo ille vos docebit et suggeret vobis omnia quacumque dixero vobis alleluia

Paraclitus spiritus sanctus

Paradisi de viridario rosas mittis notario quem tali cum solario caeli jungis sacrario rogamus ut a vario nos liberes contrario

Paradisi januae per te nobis

Paradisi porfc* per Eva.-ri

Paradisi porta per Evam Assumpta est

Paradisi porta per Evam cunctis clausa est et per Mariam virginem iterum patefacta est

Paradisi portae per te nobis

Paradisi portae per te nobis apertae sunt quas hodie gloriosa cum angelis triumphas

Paradisi portae per te nobis …

Paradisi portas aperiat nobis ieiunii tempus suscipiamus illud orantes et deprecantes Ut in die resurreccionis cum domino gloriemur

Paradisi portas aperuit nobis

Paradisi portas aperuit nobis jejunii tempus suscipiamus illud orantes et deprecantes ut in die resurrectionis cum domino gloriemur

ParadisuS celicuM fructum afferebaT gravide qui pueruM gaudio replebaT

Paras mihi mensam

Parasti in conspectu meo mensam Ego autem cum mihi

Parasti in dulcedine tua pauperi deus qui habitare facis unanimes in domo

Parat magistra vasculuM ut oleum queratuR mox vero per miraculuM vas plenum celo datuR

Paratum cor meum Deus

Paratum cor meum deus paratum cor meum cantabo et psalmum dicam domino

Paratur nobis mensa domini adversus omnes qui tribulant nos

Paratur nobis rrensa

Paratus esto Israel in

Paratus esto Israel in occursum domini quoniam venit

Paratus esto Israel in occursum domini quoniam venit formans montes et creans spiritus et annuntians in hominibus Christum esse venturum

Parcat tibi soror

Parce Domine parce ... ne in aeternum

Parce Domine parce ... quem redemisti

Parce domine parce populo tuo quem redemisti Christe

Parce libens miseris quae

Parcior in peniS sonitum sed largus egeniS Crimina sola feriT ac bona cuncta seriT

Parentes vero beati Galli filium suum primae aetatis flore nitentem cum oblatione domino offerrentes Columbani magisterio commendaverunt

Parentibus religiosis et nobilibus gloriosus Antonius apud Aegyptum oriundus fuit

Paries quidem filium et virginitatis non pacieris detrimentum efficieris gravida et eris mater semper intacta

Paries quidem filium et virginitatis non patieris detrimentum efficieris gravida et eris mater semper intacta

Pars mea Domine dixi custodire Meditabor in mandatis

Partem beatae resurrectionis

Participem me fac deus omnium

Participem me fac deus omnium timencium te et custodiencium mandata tua

Participem me fac deus omnium timentium te et custodientium mandata tua

Parvulus filius hodie natus

Parvulus filius hodie natus est nobis et vocabitur deus fortis alleluia alleluia

Parvulus natus est nobis et filius datus est nobis et factus est principatus super humerum ejus et vocabitur admirabilis deus fortis

Pascha nostrum immolatus

Pascha nostrum immolatus Epulemur in azymis

Pascha nostrum immolatus est christus

Pascha nostrum immolatus est Christus itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis

Pascha nostrum immolatus est christus itaque epulemur in azymus sinceritatis et veritatis

Pascha nostrum immolatus Immolabit haedum

Paschalis festi gaudium

Paschasius dixit cessabunt

Paschasius proconsularis

Pasche die rex esurientibuS discum argenteuM dividit pauperibuS reddit aidanuS benediccioneM Que permanet in hunc dieM

Pasehale mundo gaudium

Passer invenit sibi domum et

Passionem gloriosae virginis Catharinae devote plebs celebret fidelis quae sui memores deo commendat meritis et juvat beneficiis

Passionem gloriosE virginis catharinE devote plebs celebret fideliS que sui memores deO commendat meritiS et iuvat beneficiiS

Passionis dominicE veneratus miraculA regem virtutis celicE benedixit in seculA

Pastis visceribus cibcque sumpto

Pastis visceribus ciboque sumpto

Pastor bonus animam suam

Pastor bonus animam suam ponit pro ovibus suis alleluia

Pastor bonus per spirituM vite prenoscens terminuM Gregem in unum convocaT quem in christo corroboraT alleluia

Pastor daviD quem sic paviT parca lanx modestiE ut detritA carne vitA foveretur graciE mina gregeM Ubi regeM contempletur graciE

Pastor eximius pastoralis

Pastor noster venerande tibi

Pastor oves propriis humeriS ad ovile reportes digneriS superis nos sociare choriS

Pastores dicite quidnam

Pastores dicite quidnam vidistis et annuntiate Christi nativitatem infantem vidimus pannis involutum et choros angelorum laudantes salvatorem

Pastores loquebantur ad invicem transeamus Bethleem et videamus hoc verbum quod dominus ostendit nobis alleluia

Pastores prae claritate luminis non intuebantur videre angelum magis turbabantur et facta est vox de caelo dicens nolite timere pax vobiscum ego sum Gabriel angelus ad virginem missus

Pastores venerunt festinantes

Pastorum summo jubilemus

Pastýři nebeský Pane náš Ježíši

Pastýři správce nejvyšší církve tvé (své) Pane Ježíši

Pastýři správce nejvyšší církve tvé (své) Pane Ježíši > Lucis creator

Patefactae sunt januae

Patefactae sunt januae caeli Christi martyri beato Stephano qui in numero sanctorum inventus est primus et ideo triumphat in caelis coronatus

Patefactae sunt januae caeli Christi martyri Stephano qui in numero sanctorum inventus est primus et ideo triumphat in caelis coronatus alleluia

Pater Abraham miserere mei et

Pater abraham miserere mei et mitte lazarum ut intingat extremum digiti sui in aquam ut refrigeret linguam meam

Pater Abraham miserere mei et mitte Lazarum ut intinguat extremum digiti sui in aqua ut refrigeret linguam meam

Pater amantissimE gemma confessoruM rutilans ut lucifeR in cetu sanctoruM nos ascribi suppliceS sorti beatoruM et fore participeS gaudii celoruM

Pater columba decus moruM suscipe vota famuloruM te laudantem serva choruM ab incursu anglicoruM et insultu emuloruM

Pater creator divinissime

Pater cum essem cum eis ego

Pater cum essem cum eis ego servabam eos quos dedisti mihi alleluia nunc autem ad te venio non rogo ut tollas eos de mundo sed ut servos eos a malo alleluia alleluia

Pater de caelis filium

Pater de caelis filium testificat spiritus sancti praesentia advenit unum edocens qui baptizatur Christus

Pater diligit filium et omnia

Pater dum revertitur mox de

Pater fidei nostrae Abraham

Pater horam visitA vite vespertinaM noxe ne sint abditA

Pater insignis confessor Benedicte

Pater juste mundus te non

Pater juste mundus te non cognovit ego autem agnovi te quia tu me misisti

Pater manifestavi nomen tuum

Pater manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi nunc autem pro eis rogo non pro mundo quia ad te vado alleluia

PateR matris filiO singula subieciT ex infantis gaudiO laudem que perfeciT

Pater meus es tu

Pater peccavi in caelum et

Pater peccavi in caelum et coram te jam non sum dignus vocari filius tuus fac me sicut unum ex mercennariis tuis

Pater sancte serva eos in

Pater sancte serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi

Pater sancte serva eos quos dedisti mihi quia tu me misisti et ut in me es et ego in ipsis et jam non sum de mundo hoc et ad te ascendo alleluia alleluia

Pater sanctus dum infirmitate gravi per dies quattuordecim laborasset in senectute bona hujus vitae liberatus ergastulo animam meritis plenam felicibus bonis reddidit inhaesuram perennibus

Pater sanctus dum intentam

Pater sanctus dum intentam oculorum aciem in splendore coruscae lucis habere videretur vidit Germani animam Capuani episcopi in sphaera ignea ab angelis in caelum deferri

Pater sanctus electo gregi locutus est dicens quia fratres dilectissimi nunc tempus est ut incipiat judicium de domo domini justa ejus judicia aequanimiter tolerantes ipsum adoremus

Pater si non potest hic calix

Pater superni luminis

Pater venit hora

Patientiam habe in me domine peccavi et omnia reddam tibi

Patientiam muss ich han

Patř každý jak na světě příčin mnoho k zlému

Patrata sunt miracula

Patrem confundit factis

Patrem nati perimunT in sinu maternO rubet matris facieS sanguine paternO

Patrem pacificuM pax semper sequituR cuius ecclesiaM siquis persequituR Per pacienciaM eius devincituR

Patres nostri in Aegypto

Patri omnium creatori

Patriarcha Abraham byl otec věřících > O jak hrozné trápení

Patriarchae fidem tenens

Patriarchae nostri Abrahae

Patriarcharum semine prophetarum origine regum atque pontificum genus vernat magnificum unde virgo concipitur Christique mater eligitur

Patriarche nostri abrahe exemplO beatus pater cuthbertuS hospitalitatis deditus obsequiO supernum civem gaudens excepit hospiciO Cui dum terrenum querit ministrare panem recipere meruit celesteM

Patribus orbatus []

Patris benignam graciaM linquentes per septimanaM maris ligat undositaS dum parent fit tranquillitaS

Patris increati pietas > Pověděla Sybilla dále

Patris sapientia veritas divina

Patřmež k Bohu tak moudrému pro nás v světě zde chudému

Patřmež k Bohu tak moudrému pro nás zde v světě chudému

Patřmež na opatrování božské jak on z nesmírné lásky

Patruum imitans Excellenti prosapia

Paucitas dierum meorum

Paucitas dierum meorum finitur brevi dimitte me domine sine plangam paululum dolorem meum antequam vadam ad terram tenebrosam et opertam mortis caligine

Paule pie sanctorum mitissime

Paulus et Joannes dixerunt ad Terentianum

Paulus et Joannes dixerunt ad Terentianum si tuus dominus est Julianus habeto pacem cum illo nobis alius non est nisi dominus Jesus Christus

Paulus et Joannes dixerunt Juliano nos unum deum colimus qui fecit caelum et terram

Paulus et Joannes dlxerunt Juliano

Pauper et inops iaudabunt

Pauper in peculiO dives vita purA paupertatis preciO celi tenet iurA

Pauperes dono iuvabaT nunc pecuniariO nunc hos evangelizabaT salutis alloquiO

Paupertatis ascendens culminA clamat mundi detestans criminA frangit hostes et fugat agminA Nulla sanctum frangunt discriminA

PaupertatiS incedens semitA cuncta mundI detestans criminA dignus est fruI christi hostiA Inter polI locandus agminA

PaupertatiS larga subsidiA veritatiS equa iudiciA honestatiS certa indiciA Sanctitatis sunt testimoniA pii regiS

PaupertatiS larga subsidiA veritatiS equa iudiciA honestatiS certa indiciA sanctitatiS Sunt testimoniA pii regiS alleluia

Paupertatis prediiS dives privilegiiS leta fit inediiS

Pax aeterna ab aeterno patre

Pax vobis ego sum alleluia

Pax vobis ego sum alleluia nolite timere alleluia

Pax vobis nolite timere deum


Global Chant Database
Global Chant Database