Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Pan

Pana  Pand  Pane  Pang  Pani  Pann  Pano  Pant  Panu  


Pán Bůh jehož chválí v nebi andělé on nakrmil jest lid svůj

Pán Bůh k Jonášovi mluvil

Pán Bůh k ochraně svého lidu izrahelského

Pán Bůh k své cti a chvále narodu Judského > Hanebné mé hřešení cos mi učinilo

Pán Bůh každého času lid svůj opatroval

Pán Bůh mluvil skrz proroka svého majíc k nám poslat

Pán Bůh mluvil skrz svého proroka k každičkému pastýři

Pán Bůh na tomto světě nám smrtedlným lidem

Pán Bůh nad izrahelským lidem svým zvoleným > Vždyckyť se sluší modliti

Pán Bůh Otec nebeský k Synu svému

Pán Bůh předivně opatruje věrné

Pán Bůh shlédl s nebe na lidské rodiny

Pán Bůh skrz proroka svého dí posvětím jména mého

Pán Bůh skrze Ducha svého

Pán Bůh slovo Otci rovné v moci v bytu v věku

Pán Bůh sobě nejvíc oblibuje lid kterýž jeho vůli miluje

Pán Bůh své svaté církvi Ducha utěšitele zasliboval > Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého

Pán Bůh své věčné dobroty nijakž nemoha zatajiti

Pán Bůh toho míti nechce aby jeho věrné ovce > Divná se jest milost stala

Pán Bůh třetí přikázání vydal jest k zachování

Pán Bůh v své lásce nesmírné aby se prokázal

Pán Bůh velebný buď od nás chválen

Pán Bůh všemohoucí jenž vstoupil žádoucí na nebesa k Otci

Pán Bůh všemohoucí nedá člověku na zemi příliš vysoko smysliti

Pán Bůh všemohoucí nyní lid sobě vybírá

Pán Bůh všemohoucí otec přežádoucí

Pán Bůh všemohoucí předivný v své moci

Pán Bůh všemohoucí vždycky lid sobě vybírá

Pán Bůh všemohoucí z veliké své moci

Pán Bůh všemohoucí z veliké své moci > Mittit ad Virginem

Pán Bůh vydávajíc svá přikázání sám lidi mluvil

Pán Bůh z své milosti nyní lid sobě vybírá

Pán Bůh z své milosti nyní lid sobě vybírá > O králi Matyášovi

Pán Bůh z své moci stvořil nás abychom jemu v každý čas

Pán Bůh z své nesmírné k nám milosti > Máš to znáti o křesťane věrný

Pán Bůh z své věčné moudrosti

Pán Buoh slovo Otci rovno v moci v bytu v věku

Pán Jezu Krist moudře všecko učinil > Byl člověk z zákoníkův jménem

Pán Jezu Krist nám v svém příchodu prvním > Věj větříčku z Dunaje

Pán Jezu Krist vždy jsa hodný cti a chvály

Pán Jezukrist když v světě byl

Pán Jezukrist milý Spasitel když poselství své

Pán Jezukrist sstúpil s nebe by milost samého sebe dal

Pán Ježíš jenž pro lidské spasení > Vzhůru vzhůru nedbalí Čechové

Pán Ježíš k smrti hrozné bera se

Pán Ježíš Kristus pokorný svého Otce poslušný

Pán Ježíš lidu svému k pravdě povolanému

Pán Ježíš lidu svému zřídil spasení jemu

Pán Ježíš maje se z tohoto světa bráti

Pán Ježíš maje své poselství konati

Pán Ježíš maličkého povolal

Pán Ježíš milostivý pro svůj lid velmi hřiešný ráčil dolů stúpiti

Pán Ježíš mluvil tomu lidu židovskému

Pán Ježíš náš Spasitel všech hříšných Vykupitel

Pán Ježíš náš Spasitel všech věrných Vykupitel

Pán Ježíš náš věrný vuodce pokušen od diabla svodce > Stvořitel nebe i země

Pán Ježíš od Židóv trpěl reptánie i mnoho od nich protivenstvíe měl

Pán Ježíš od Židuov trpěl reptání od nich mnohá měl

Pán Ježíš po svém pokřtění byl na poušti

Pán Ježíš po svém pokřtění puzen na poušť k pokušení

Pán Ježíš po svém pokřtění puzen na poušť k pokušení > Ex more docti mistico

Pán Ježíš pojal své tři učedlníky

Pán Ježíš pokušení ráčil trpěti od ďábla čtyřidcet dní

Pán Ježíš se jest modlil za své učedlníky

Pán Ježíš Syn boží pravý přišel k nám z nebeské slávy

Pán Ježíš učedlníkův dvanácte poslal

Pán Ježíš v podobenství o své církvi mluvil

Pán Ježíš v ruce své chléb vzal

Pán Ježíš v svém kázání svým milým učedlníkům

Pán k vtělení synu svému vyvolil Marii Pannu

Pán k zákoníkům nevěřícím židům mluvil

Pán Kristus měl s mládencem rozmlouvání

Pán Kristus na svatbu byl pozván také matka jeho > Hory se zelenají času májového

Pán Kristus rozkázal nám své tělo jísti

Pán Kristus rozmlouval s ženou z města Samarského

Pán Kristus skrz podobenství mluvil jest o svém království církve svaté dědictví

Pán Kristus skrz podobenství mluvil jest o svém království že semena sel

Pán Kristus své věčné božství jsa zde v našem člověčenství

Pán Kristus Syn boží pravý přišel k nám z nebeské slávy

Pán Kristus Syn boží věčný přišel mezi lid nevděčný

Pán Kristus Syn boží věčný přišel mezi lid nevděčný > Jesu quadragenarie

Pán náš milý rozličné věci dopouští

Pán nebeský král andělský plný dobroty

Pán nebeský zde na zemi jména svého k zvelebení > V tebeť jest darův dosti

Pán věčný nad smrtedlnými zřídil vrchnost mezi lidmi

Pána Boha v srdci mějme řečí se prázdných varujme

Pána Ježíše vzkřiešenie budiž věrných utěšenie

Pána našeho Jezu Krista vzkřiešenie žádajme

Pande tuis caelos quos servas

Pane Bože (Kriste) my k tobě voláme ráčiž učiniti svou milost

Pane Bože buď při nás když budeme mříti

Pane Bože dej svobodu všem jenž tě milují

Pane Bože dej svobodu všem kdož tě milují

Pane Bože dej ty znáti těm kteříž se mají káti

Pane Bože dejž poznati těm kteříž se mají káti

Pane Bože králi ať tě tvůj lid chválí

Pane Bože králi náš Bože Abrahámův

Pane Bože myť k tobě voláme ráčiž učiniti milost

Pane Bože nebeský mocný a milosrdný

Pane Bože proč se ráčíž hněvati

Pane Bože tys přikázal pod zatracením zavázal

Pane Bože všemohoucí odpočívals po své práci

Pane Bože všemohoucí tebeť ctí lid tvůj

Pane Bože všemohúcí pomoz a daj

Pane Bože všemohúcí tebeť ctí lid tvůj

Pane Bože vší moci otče milosrdný Pane Ježíši

Pane jenž přebýváš v nebi o Kriste náš spasiteli

Pane jenž v tě věříme daj ať tě milujeme

Pane jenžs předivný v svatých svých > Exclamaverunt ad te Domine

Pane Jezu Kriste králi slavný umřels za nás

Pane Ježíši Kriste tys syn boží zajisté

Pane Ježíši laskavý na svůj lid vyvolený

Pane kdo bude přebývati v stánku tvém odpočívati

Pane Kriste (Bože) myť k tobě voláme ráčiž učiniti svou milost

Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi > Panno milá z nebeské radosti

Pane Kriste Bože věčný daj ať bychom byli vděčni

Pane Kriste Bože věčný daj aťbychom byli vděčni

Pane Kriste chvála tobě miluješ ty kteříž tebe hledají

Pane Kriste chvála tobě miluješ ty kteříž tebe v pravdě

Pane Kriste jenžs pravda chtě by odešla křivda

Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti

Pane Kriste milý vší slavnosti králi

Pane Kriste myť k tobě voláme nebť v tobě samém

Pane Kriste myť k tobě voláme ráčiž zde konati svou milost

Pane Kriste pospěš povstati své dílo předce konati

Pane Kriste rač nám dáti k sobě silnou víru míti

Pane Kriste rač povstati a své dílo dokonati

Pane Kriste rač svou pomoc dáti

Pane Kriste ráčiž povstati své dílo předce konati

Pane mocný Bože věčný náš nejmilejší

Pane mocný Bože věčný Stvořiteli Otče přežádúcí

Pane mocný Bože věčný Stvořiteli Otče přežádúcí > Kyrie Paschale

Pane mocný tys po stvoření nebe země lidí i všech věcí

Pane panující králi Jezu Kriste spasiteli

Pane Spasiteli milý tys trpěl od židuov mnohé protivenství

Páně učení svým věrným kázání

Pane věčný králi ať tě lid tvůj chválí

Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc

Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc > Chval Boha kohoute

Pane všemohoucí Otče přežádoucí

Pane všemohoucí ráčiž uslyšeti volání naše vroucí

Pane všemohúcí Otče přežádúcí > Ut queant laxis resonare fibris

Panem angelorum manducavit

Panem angelorum manducavit homo alleluia alleluia

Panem caeli dedit eis

Panem celi dedit eis alleluia alleluia

Panem de caelo dedisti nobis

Pangamus melos glorie alleluia plebs leta laudes hodie alleluia

Pangat cohors iubilo alme virginis

Pange lingua gloriosae lanceae

Pange lingua gloriosi corpor-

Pange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinis

Pange lingua gloriosi lauream

Pange lingua gloriosi proelium

Pange lingua glorlosi proelium

Pange lingua praeconium

Pange sanctae Katherinae

Panis angelicus fit panis hominum

Panis descendens celituS mentis supplet inopiaM Vitam+que reddens penituS dat graciarum copiaM

Panis enim dei est qui de

Panis oblatus celituS fratrum supplet inopiaM Viteque natus reddituS matris pellit tristiciaM

Panis quem ego dabo caro mea

Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita litigabant ergo iudei dicentes quomodo potest hic nobis dare carnem suam ad manducandum

Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita litigabant ergo Judaei dicentes quomodo potest hic vobis dare carnem suam ad manducandum

Panis quem ego de dero, caro mea est pro saeculi v

Pannu pobožnou navštívil Gabriel

Panování Šalamouna v lidu zvoleném od Pána

Pánť jest církve své osvícení všech věřících > Majíc rozum pomyslíc každý

Pantata enyosa

Pánu Bohu Hester se modlila

Pánu Bohu jest příjemný řádný v světě stav manželský

Pánu Bohu jest příjemný stav manželský jím zřízený > Král nad králi Pán nad pány

Pánu Bohu každý cnostný mládenec

Pánu Bohu každý člověk hříšný

Pánu Bohu lid oddaný pošlý z Izrahele

Pánu Bohu mocnému pokolení lidský

Pánu Bohu odporný Antyoch král pohan litý

Pánu Bohu příjemní služebníci věrní

Pánu Bohu s důvěrností modlmež se v nízkosti

Pánu Bohu slouha věrný byl Mardocheus pokorný

Pánu Bohu slouha věrný David král a prorok slavný

Pánu Bohu v čistotě kdož žádá sloužiti > U kogož mám vinovač v tej moji přigodže

Pánu Bohu věčnému slušíť jemu samému

Pánu Bohu vrchnost jest příjemná

Pánu Bohu zde na světě všickni lidé jsou > Mocný Bože z vysokosti

Pánu mocnému tvůrci nebe země

Pánu nebeskému tvůrci nebe země > Má milá radosti tys mé potěšení

Pánu slávy vzdejme čest neb věčný boží syn jest


Global Chant Database
Global Chant Database