Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Sl

Sla  Slm  Slo  Slu  Sly  


Sladkou písničku zpívejme tělem i duší plesejme

Sláva Bohu na výsosti kterýž je vždy od věčnosti

Sláva Bohu na výsosti kterýž je vždy od věčnosti > Gelobet seist du Jesu Christ

Sláva buď Bohu na nebi a pokoj lidem na zemi

Sláva buď na výsostech Pánu Bohu a na zemi pokoj lidem

Sláva i chvála buď tobě Králi Kriste Vykupiteli

Sláva i chvála buď tobě Králi Kriste Vykupiteli > Gloria laus et honor Rex Christe redemptor

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem kteříž mají

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidu božímu nábožnému

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidu božímu nábožnému > Gloria in excelsis Deo

Sláva na výsostech Hospodinu a na zemi pokoj lidem > Gloria in excelsis Deo

Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj lidem

Slavmež krále věčného Boha Spasitele

Slavmež my Krále svého Jezukrista nám narozeného > Super te Hierusalem

Slavně ctěna buď svatá důstojná Trojice

Slavné Krista Pána z mrtvých vstání aby až do světa skonání

Slavné Kristovo vzkříšení pamatujme všickni věrní

Slavné z mrtvých vstání buď obveselení věrných zarmúcených

Slavné zjevení Krista proměnění

Slavnost veliká Veliká noc židovská

Slavnost velikonoční radost jest úroční

Slavný velmi jistě jest den tento

Slávu království nebeského vypravujme

Slmile est regnum caelorum homini negotiatori

Slova božího k spasení daného apoštol učí

Slovo boží věčné velebme služby jeho vděční buďme

Slovo dobré a lahodné utěšené velmi řádné

Slovo na svět narozené z přečisté panenky

Slovo Syn Boží jediný bez počátku > Verbum caro factum est

Slunce z hvězdy již vyšlo

Slunce zapadá za horu srdce naše zdvihněm vzhůru

Slunce zapadá za horu srdce naše zdvihněm vzhůru > Zdráva jenž jsi pozdravena andělem poslem od Boha

Sluší děkovati Bohu chválu vzdáti

Sluší nám na to mysliti jak bychom měli choditi

Sluší nám pamatovati a v srdci rozjímati

Sluší prositi Bohu se modliti

Slušiť na to pomnieti cožť nám mám přijíti

Slušiť na to všem lidem mysliti

Slušiť na to všem mysliti služebníkům zřízeným

Slušíť nám to před se bráti co nás má potkati

Slušíť nám v tento čas rozvažovati

Slušit nám všem na to pomysliti

Slušiť nám všem znamenati bedlivě v srdci skládati

Slušiť slavně ctíti Krista v tyto hody

Slušíť také nepřestati Ducha svatého chváliti

Slyš jak ten muž blažený Ježíš ukřižovaný

Slyš každý co se bude zpívati o lásce té

Slyšíce apoštolovo učení nebývejme opatrní

Slyšme o sodomských hříšnících

Slyšme řeč Pána Boha samého kterýž takto mluví

Slyšme řeči Pána Boha svého kterýž takto mluví

Slyšme všickni pilně věřte tomu silně

Slyšmež Krista ve čtení jenž k nám ke všem takto dí

Slyšmež o víře obecné kterúž svatí apoštolé ve svém srdci

Slyšmež píseň o Josefovi jenž byl nad jiné bratří své

Slyšmež píseň o Panně Marii majíc o ní víru i naději

Slyšmež příklad Otce nebeského

Slyšte přikázanie božie

Slyšte rytieři boží

Slyšte všickni a znejte hrozné zavedení

Slyštež ze čtení svatého o znameních dne soudného > Gott hat das Evangelium gegeben


Global Chant Database
Global Chant Database