Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: P

Pa  Pe  Ph  Pi  Pl  Po  Pp  Pr  Ps  Pu  


Pacem meam do vobis alleluia pacem relinquo vobis alleluia alleluia

Pacem meam do vobis dicit dominus pacem relinquo vobis et gaudebit alleluia

Pacem relinquo vobis ... non

Pacem relinquo vobis pacem meam do vobis non quomodo hic mundus dat ego do vobis alleluia

Pacem rellnquo vobis ... dicit

Pacem salutem nunciaT in spiritus virtutE vereque paci sociaT longinquos a salutE

Pacem salutem nuntiat in spiritus virtute veraeque paci sociat longinquos a salute

Pacem tuam da nobis Domine

Pacem tuam quaesumus domine et pax tua Christe maneat in mentibus nostris ut non timeamus a timore nocturno sive diurno sed semper vigilemus cunctis in operibus seu et in moribus mandatorum tuorum

Pacifice loquebantur mihi

Pacifice loquebantur mihi inimici mei et in ira molesti erant mihi vidisti domine ne sileas ne discedas a me

Pacis hec sunt munera

Padesáte dní když vyšlo potěšení apoštolům jest přišlo

Padnúc na svá kolena

Paeifieus vocabitur et thronus

Paganorum multitudo fugiens

Paganorum multitudo fugiens ad sepulcrum virginis tulerunt velum ejus contra ignem ut comprobaret dominus quod a periculis incendii meritis Agathae martyris suae eos liberaret

PalestinI montis vocabuluM tenet saceR locus calvariE hic secundO sumpserunt tumuluM transportatE sancte reliquiE Hunc divinE maiestas graciE cephe petrO sacravit loculuM

Pallet rubens ut aurorA sigismundus mortis horA ortus stirpe regiA gemma micans eius obfuscatuR auri nitor obscuratuR fulgens per insigniA alleluia

Palma triumphanti cedrus

Pamatování jest skutek hodný kterýž se při Lazarovi stal

Pamatujmež my vesele rod našeho spasitele

Pamatujmež my vesele rod našeho spasitele > A solis ortus cardine

Pamatujmež všickni věrní Syna božího mučení

Pán Bůh figurami dávno jakož v Písmě svatém psáno

Pán Bůh jehož chválí v nebi andělé on nakrmil jest lid svůj

Pán Bůh k Jonášovi mluvil

Pán Bůh k ochraně svého lidu izrahelského

Pán Bůh k své cti a chvále narodu Judského > Hanebné mé hřešení cos mi učinilo

Pán Bůh každého času lid svůj opatroval

Pán Bůh mluvil skrz proroka svého majíc k nám poslat

Pán Bůh mluvil skrz svého proroka k každičkému pastýři

Pán Bůh na tomto světě nám smrtedlným lidem

Pán Bůh nad izrahelským lidem svým zvoleným > Vždyckyť se sluší modliti

Pán Bůh Otec nebeský k Synu svému

Pán Bůh předivně opatruje věrné

Pán Bůh shlédl s nebe na lidské rodiny

Pán Bůh skrz proroka svého dí posvětím jména mého

Pán Bůh skrze Ducha svého

Pán Bůh slovo Otci rovné v moci v bytu v věku

Pán Bůh sobě nejvíc oblibuje lid kterýž jeho vůli miluje

Pán Bůh své svaté církvi Ducha utěšitele zasliboval > Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého

Pán Bůh své věčné dobroty nijakž nemoha zatajiti

Pán Bůh toho míti nechce aby jeho věrné ovce > Divná se jest milost stala

Pán Bůh třetí přikázání vydal jest k zachování

Pán Bůh v své lásce nesmírné aby se prokázal

Pán Bůh velebný buď od nás chválen

Pán Bůh všemohoucí jenž vstoupil žádoucí na nebesa k Otci

Pán Bůh všemohoucí nedá člověku na zemi příliš vysoko smysliti

Pán Bůh všemohoucí nyní lid sobě vybírá

Pán Bůh všemohoucí otec přežádoucí

Pán Bůh všemohoucí předivný v své moci

Pán Bůh všemohoucí vždycky lid sobě vybírá

Pán Bůh všemohoucí z veliké své moci

Pán Bůh všemohoucí z veliké své moci > Mittit ad Virginem

Pán Bůh vydávajíc svá přikázání sám lidi mluvil

Pán Bůh z své milosti nyní lid sobě vybírá

Pán Bůh z své milosti nyní lid sobě vybírá > O králi Matyášovi

Pán Bůh z své moci stvořil nás abychom jemu v každý čas

Pán Bůh z své nesmírné k nám milosti > Máš to znáti o křesťane věrný

Pán Bůh z své věčné moudrosti

Pán Buoh slovo Otci rovno v moci v bytu v věku

Pán Jezu Krist moudře všecko učinil > Byl člověk z zákoníkův jménem

Pán Jezu Krist nám v svém příchodu prvním > Věj větříčku z Dunaje

Pán Jezu Krist vždy jsa hodný cti a chvály

Pán Jezukrist když v světě byl

Pán Jezukrist milý Spasitel když poselství své

Pán Jezukrist sstúpil s nebe by milost samého sebe dal

Pán Ježíš jenž pro lidské spasení > Vzhůru vzhůru nedbalí Čechové

Pán Ježíš k smrti hrozné bera se

Pán Ježíš Kristus pokorný svého Otce poslušný

Pán Ježíš lidu svému k pravdě povolanému

Pán Ježíš lidu svému zřídil spasení jemu

Pán Ježíš maje se z tohoto světa bráti

Pán Ježíš maje své poselství konati

Pán Ježíš maličkého povolal

Pán Ježíš milostivý pro svůj lid velmi hřiešný ráčil dolů stúpiti

Pán Ježíš mluvil tomu lidu židovskému

Pán Ježíš náš Spasitel všech hříšných Vykupitel

Pán Ježíš náš Spasitel všech věrných Vykupitel

Pán Ježíš náš věrný vuodce pokušen od diabla svodce > Stvořitel nebe i země

Pán Ježíš od Židóv trpěl reptánie i mnoho od nich protivenstvíe měl

Pán Ježíš od Židuov trpěl reptání od nich mnohá měl

Pán Ježíš po svém pokřtění byl na poušti

Pán Ježíš po svém pokřtění puzen na poušť k pokušení

Pán Ježíš po svém pokřtění puzen na poušť k pokušení > Ex more docti mistico

Pán Ježíš pojal své tři učedlníky

Pán Ježíš pokušení ráčil trpěti od ďábla čtyřidcet dní

Pán Ježíš se jest modlil za své učedlníky

Pán Ježíš Syn boží pravý přišel k nám z nebeské slávy

Pán Ježíš učedlníkův dvanácte poslal

Pán Ježíš v podobenství o své církvi mluvil

Pán Ježíš v ruce své chléb vzal

Pán Ježíš v svém kázání svým milým učedlníkům

Pán k vtělení synu svému vyvolil Marii Pannu

Pán k zákoníkům nevěřícím židům mluvil

Pán Kristus měl s mládencem rozmlouvání

Pán Kristus na svatbu byl pozván také matka jeho > Hory se zelenají času májového

Pán Kristus rozkázal nám své tělo jísti

Pán Kristus rozmlouval s ženou z města Samarského

Pán Kristus skrz podobenství mluvil jest o svém království církve svaté dědictví

Pán Kristus skrz podobenství mluvil jest o svém království že semena sel

Pán Kristus své věčné božství jsa zde v našem člověčenství

Pán Kristus Syn boží pravý přišel k nám z nebeské slávy

Pán Kristus Syn boží věčný přišel mezi lid nevděčný

Pán Kristus Syn boží věčný přišel mezi lid nevděčný > Jesu quadragenarie

Pán náš milý rozličné věci dopouští

Pán nebeský král andělský plný dobroty

Pán nebeský zde na zemi jména svého k zvelebení > V tebeť jest darův dosti

Pán věčný nad smrtedlnými zřídil vrchnost mezi lidmi

Pána Boha v srdci mějme řečí se prázdných varujme

Pána Ježíše vzkřiešenie budiž věrných utěšenie

Pána našeho Jezu Krista vzkřiešenie žádajme

Pande tuis caelos quos servas

Pane Bože (Kriste) my k tobě voláme ráčiž učiniti svou milost

Pane Bože buď při nás když budeme mříti

Pane Bože dej svobodu všem jenž tě milují

Pane Bože dej svobodu všem kdož tě milují

Pane Bože dej ty znáti těm kteříž se mají káti

Pane Bože dejž poznati těm kteříž se mají káti

Pane Bože králi ať tě tvůj lid chválí

Pane Bože králi náš Bože Abrahámův

Pane Bože myť k tobě voláme ráčiž učiniti milost

Pane Bože nebeský mocný a milosrdný

Pane Bože proč se ráčíž hněvati

Pane Bože tys přikázal pod zatracením zavázal

Pane Bože všemohoucí odpočívals po své práci

Pane Bože všemohoucí tebeť ctí lid tvůj

Pane Bože všemohúcí pomoz a daj

Pane Bože všemohúcí tebeť ctí lid tvůj

Pane Bože vší moci otče milosrdný Pane Ježíši

Pane jenž přebýváš v nebi o Kriste náš spasiteli

Pane jenž v tě věříme daj ať tě milujeme

Pane jenžs předivný v svatých svých > Exclamaverunt ad te Domine

Pane Jezu Kriste králi slavný umřels za nás

Pane Ježíši Kriste tys syn boží zajisté

Pane Ježíši laskavý na svůj lid vyvolený

Pane kdo bude přebývati v stánku tvém odpočívati

Pane Kriste (Bože) myť k tobě voláme ráčiž učiniti svou milost

Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi > Panno milá z nebeské radosti

Pane Kriste Bože věčný daj ať bychom byli vděčni

Pane Kriste Bože věčný daj aťbychom byli vděčni

Pane Kriste chvála tobě miluješ ty kteříž tebe hledají

Pane Kriste chvála tobě miluješ ty kteříž tebe v pravdě

Pane Kriste jenžs pravda chtě by odešla křivda

Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti

Pane Kriste milý vší slavnosti králi

Pane Kriste myť k tobě voláme nebť v tobě samém

Pane Kriste myť k tobě voláme ráčiž zde konati svou milost

Pane Kriste pospěš povstati své dílo předce konati

Pane Kriste rač nám dáti k sobě silnou víru míti

Pane Kriste rač povstati a své dílo dokonati

Pane Kriste rač svou pomoc dáti

Pane Kriste ráčiž povstati své dílo předce konati

Pane mocný Bože věčný náš nejmilejší

Pane mocný Bože věčný Stvořiteli Otče přežádúcí

Pane mocný Bože věčný Stvořiteli Otče přežádúcí > Kyrie Paschale

Pane mocný tys po stvoření nebe země lidí i všech věcí

Pane panující králi Jezu Kriste spasiteli

Pane Spasiteli milý tys trpěl od židuov mnohé protivenství

Páně učení svým věrným kázání

Pane věčný králi ať tě lid tvůj chválí

Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc

Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc > Chval Boha kohoute

Pane všemohoucí Otče přežádoucí

Pane všemohoucí ráčiž uslyšeti volání naše vroucí

Pane všemohúcí Otče přežádúcí > Ut queant laxis resonare fibris

Panem angelorum manducavit

Panem angelorum manducavit homo alleluia alleluia

Panem caeli dedit eis

Panem celi dedit eis alleluia alleluia

Panem de caelo dedisti nobis

Pangamus melos glorie alleluia plebs leta laudes hodie alleluia

Pangat cohors iubilo alme virginis

Pange lingua gloriosae lanceae

Pange lingua gloriosi corpor-

Pange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinis

Pange lingua gloriosi lauream

Pange lingua gloriosi proelium

Pange lingua glorlosi proelium

Pange lingua praeconium

Pange sanctae Katherinae

Panis angelicus fit panis hominum

Panis descendens celituS mentis supplet inopiaM Vitam+que reddens penituS dat graciarum copiaM

Panis enim dei est qui de

Panis oblatus celituS fratrum supplet inopiaM Viteque natus reddituS matris pellit tristiciaM

Panis quem ego dabo caro mea

Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita litigabant ergo iudei dicentes quomodo potest hic nobis dare carnem suam ad manducandum

Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita litigabant ergo Judaei dicentes quomodo potest hic vobis dare carnem suam ad manducandum

Panis quem ego de dero, caro mea est pro saeculi v

Pannu pobožnou navštívil Gabriel

Panování Šalamouna v lidu zvoleném od Pána

Pánť jest církve své osvícení všech věřících > Majíc rozum pomyslíc každý

Pantata enyosa

Pánu Bohu Hester se modlila

Pánu Bohu jest příjemný řádný v světě stav manželský

Pánu Bohu jest příjemný stav manželský jím zřízený > Král nad králi Pán nad pány

Pánu Bohu každý cnostný mládenec

Pánu Bohu každý člověk hříšný

Pánu Bohu lid oddaný pošlý z Izrahele

Pánu Bohu mocnému pokolení lidský

Pánu Bohu odporný Antyoch král pohan litý

Pánu Bohu příjemní služebníci věrní

Pánu Bohu s důvěrností modlmež se v nízkosti

Pánu Bohu slouha věrný byl Mardocheus pokorný

Pánu Bohu slouha věrný David král a prorok slavný

Pánu Bohu v čistotě kdož žádá sloužiti > U kogož mám vinovač v tej moji přigodže

Pánu Bohu věčnému slušíť jemu samému

Pánu Bohu vrchnost jest příjemná

Pánu Bohu zde na světě všickni lidé jsou > Mocný Bože z vysokosti

Pánu mocnému tvůrci nebe země

Pánu nebeskému tvůrci nebe země > Má milá radosti tys mé potěšení

Pánu slávy vzdejme čest neb věčný boží syn jest

Pape regis piis temporibuS transfert hunc presul manibuS

Paraclitus autem spiritus

Paraclitus autem spiritus sanctus quem mittet pater in nomine meo ille vos docebit et suggeret vobis omnia quacumque dixero vobis alleluia

Paraclitus spiritus sanctus

Paradisi de viridario rosas mittis notario quem tali cum solario caeli jungis sacrario rogamus ut a vario nos liberes contrario

Paradisi januae per te nobis

Paradisi porfc* per Eva.-ri

Paradisi porta per Evam Assumpta est

Paradisi porta per Evam cunctis clausa est et per Mariam virginem iterum patefacta est

Paradisi portae per te nobis

Paradisi portae per te nobis apertae sunt quas hodie gloriosa cum angelis triumphas

Paradisi portae per te nobis …

Paradisi portas aperiat nobis ieiunii tempus suscipiamus illud orantes et deprecantes Ut in die resurreccionis cum domino gloriemur

Paradisi portas aperuit nobis

Paradisi portas aperuit nobis jejunii tempus suscipiamus illud orantes et deprecantes ut in die resurrectionis cum domino gloriemur

ParadisuS celicuM fructum afferebaT gravide qui pueruM gaudio replebaT

Paras mihi mensam

Parasti in conspectu meo mensam Ego autem cum mihi

Parasti in dulcedine tua pauperi deus qui habitare facis unanimes in domo

Parat magistra vasculuM ut oleum queratuR mox vero per miraculuM vas plenum celo datuR

Paratum cor meum Deus

Paratum cor meum deus paratum cor meum cantabo et psalmum dicam domino

Paratur nobis mensa domini adversus omnes qui tribulant nos

Paratur nobis rrensa

Paratus esto Israel in

Paratus esto Israel in occursum domini quoniam venit

Paratus esto Israel in occursum domini quoniam venit formans montes et creans spiritus et annuntians in hominibus Christum esse venturum

Parcat tibi soror

Parce Domine parce ... ne in aeternum

Parce Domine parce ... quem redemisti

Parce domine parce populo tuo quem redemisti Christe

Parce libens miseris quae

Parcior in peniS sonitum sed largus egeniS Crimina sola feriT ac bona cuncta seriT

Parentes vero beati Galli filium suum primae aetatis flore nitentem cum oblatione domino offerrentes Columbani magisterio commendaverunt

Parentibus religiosis et nobilibus gloriosus Antonius apud Aegyptum oriundus fuit

Paries quidem filium et virginitatis non pacieris detrimentum efficieris gravida et eris mater semper intacta

Paries quidem filium et virginitatis non patieris detrimentum efficieris gravida et eris mater semper intacta

Pars mea Domine dixi custodire Meditabor in mandatis

Partem beatae resurrectionis

Participem me fac deus omnium

Participem me fac deus omnium timencium te et custodiencium mandata tua

Participem me fac deus omnium timentium te et custodientium mandata tua

Parvulus filius hodie natus

Parvulus filius hodie natus est nobis et vocabitur deus fortis alleluia alleluia

Parvulus natus est nobis et filius datus est nobis et factus est principatus super humerum ejus et vocabitur admirabilis deus fortis

Pascha nostrum immolatus

Pascha nostrum immolatus Epulemur in azymis

Pascha nostrum immolatus est christus

Pascha nostrum immolatus est Christus itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis

Pascha nostrum immolatus est christus itaque epulemur in azymus sinceritatis et veritatis

Pascha nostrum immolatus Immolabit haedum

Paschalis festi gaudium

Paschasius dixit cessabunt

Paschasius proconsularis

Pasche die rex esurientibuS discum argenteuM dividit pauperibuS reddit aidanuS benediccioneM Que permanet in hunc dieM

Pasehale mundo gaudium

Passer invenit sibi domum et

Passionem gloriosae virginis Catharinae devote plebs celebret fidelis quae sui memores deo commendat meritis et juvat beneficiis

Passionem gloriosE virginis catharinE devote plebs celebret fideliS que sui memores deO commendat meritiS et iuvat beneficiiS

Passionis dominicE veneratus miraculA regem virtutis celicE benedixit in seculA

Pastis visceribus cibcque sumpto

Pastis visceribus ciboque sumpto

Pastor bonus animam suam

Pastor bonus animam suam ponit pro ovibus suis alleluia

Pastor bonus per spirituM vite prenoscens terminuM Gregem in unum convocaT quem in christo corroboraT alleluia

Pastor daviD quem sic paviT parca lanx modestiE ut detritA carne vitA foveretur graciE mina gregeM Ubi regeM contempletur graciE

Pastor eximius pastoralis

Pastor noster venerande tibi

Pastor oves propriis humeriS ad ovile reportes digneriS superis nos sociare choriS

Pastores dicite quidnam

Pastores dicite quidnam vidistis et annuntiate Christi nativitatem infantem vidimus pannis involutum et choros angelorum laudantes salvatorem

Pastores loquebantur ad invicem transeamus Bethleem et videamus hoc verbum quod dominus ostendit nobis alleluia

Pastores prae claritate luminis non intuebantur videre angelum magis turbabantur et facta est vox de caelo dicens nolite timere pax vobiscum ego sum Gabriel angelus ad virginem missus

Pastores venerunt festinantes

Pastorum summo jubilemus

Pastýři nebeský Pane náš Ježíši

Pastýři správce nejvyšší církve tvé (své) Pane Ježíši

Pastýři správce nejvyšší církve tvé (své) Pane Ježíši > Lucis creator

Patefactae sunt januae

Patefactae sunt januae caeli Christi martyri beato Stephano qui in numero sanctorum inventus est primus et ideo triumphat in caelis coronatus

Patefactae sunt januae caeli Christi martyri Stephano qui in numero sanctorum inventus est primus et ideo triumphat in caelis coronatus alleluia

Pater Abraham miserere mei et

Pater abraham miserere mei et mitte lazarum ut intingat extremum digiti sui in aquam ut refrigeret linguam meam

Pater Abraham miserere mei et mitte Lazarum ut intinguat extremum digiti sui in aqua ut refrigeret linguam meam

Pater amantissimE gemma confessoruM rutilans ut lucifeR in cetu sanctoruM nos ascribi suppliceS sorti beatoruM et fore participeS gaudii celoruM

Pater columba decus moruM suscipe vota famuloruM te laudantem serva choruM ab incursu anglicoruM et insultu emuloruM

Pater creator divinissime

Pater cum essem cum eis ego

Pater cum essem cum eis ego servabam eos quos dedisti mihi alleluia nunc autem ad te venio non rogo ut tollas eos de mundo sed ut servos eos a malo alleluia alleluia

Pater de caelis filium

Pater de caelis filium testificat spiritus sancti praesentia advenit unum edocens qui baptizatur Christus

Pater diligit filium et omnia

Pater dum revertitur mox de

Pater fidei nostrae Abraham

Pater horam visitA vite vespertinaM noxe ne sint abditA

Pater insignis confessor Benedicte

Pater juste mundus te non

Pater juste mundus te non cognovit ego autem agnovi te quia tu me misisti

Pater manifestavi nomen tuum

Pater manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi nunc autem pro eis rogo non pro mundo quia ad te vado alleluia

PateR matris filiO singula subieciT ex infantis gaudiO laudem que perfeciT

Pater meus es tu

Pater peccavi in caelum et

Pater peccavi in caelum et coram te jam non sum dignus vocari filius tuus fac me sicut unum ex mercennariis tuis

Pater sancte serva eos in

Pater sancte serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi

Pater sancte serva eos quos dedisti mihi quia tu me misisti et ut in me es et ego in ipsis et jam non sum de mundo hoc et ad te ascendo alleluia alleluia

Pater sanctus dum infirmitate gravi per dies quattuordecim laborasset in senectute bona hujus vitae liberatus ergastulo animam meritis plenam felicibus bonis reddidit inhaesuram perennibus

Pater sanctus dum intentam

Pater sanctus dum intentam oculorum aciem in splendore coruscae lucis habere videretur vidit Germani animam Capuani episcopi in sphaera ignea ab angelis in caelum deferri

Pater sanctus electo gregi locutus est dicens quia fratres dilectissimi nunc tempus est ut incipiat judicium de domo domini justa ejus judicia aequanimiter tolerantes ipsum adoremus

Pater si non potest hic calix

Pater superni luminis

Pater venit hora

Patientiam habe in me domine peccavi et omnia reddam tibi

Patientiam muss ich han

Patř každý jak na světě příčin mnoho k zlému

Patrata sunt miracula

Patrem confundit factis

Patrem nati perimunT in sinu maternO rubet matris facieS sanguine paternO

Patrem pacificuM pax semper sequituR cuius ecclesiaM siquis persequituR Per pacienciaM eius devincituR

Patres nostri in Aegypto

Patri omnium creatori

Patriarcha Abraham byl otec věřících > O jak hrozné trápení

Patriarchae fidem tenens

Patriarchae nostri Abrahae

Patriarcharum semine prophetarum origine regum atque pontificum genus vernat magnificum unde virgo concipitur Christique mater eligitur

Patriarche nostri abrahe exemplO beatus pater cuthbertuS hospitalitatis deditus obsequiO supernum civem gaudens excepit hospiciO Cui dum terrenum querit ministrare panem recipere meruit celesteM

Patribus orbatus []

Patris benignam graciaM linquentes per septimanaM maris ligat undositaS dum parent fit tranquillitaS

Patris increati pietas > Pověděla Sybilla dále

Patris sapientia veritas divina

Patřmež k Bohu tak moudrému pro nás v světě zde chudému

Patřmež k Bohu tak moudrému pro nás zde v světě chudému

Patřmež na opatrování božské jak on z nesmírné lásky

Patruum imitans Excellenti prosapia

Paucitas dierum meorum

Paucitas dierum meorum finitur brevi dimitte me domine sine plangam paululum dolorem meum antequam vadam ad terram tenebrosam et opertam mortis caligine

Paule pie sanctorum mitissime

Paulus et Joannes dixerunt ad Terentianum

Paulus et Joannes dixerunt ad Terentianum si tuus dominus est Julianus habeto pacem cum illo nobis alius non est nisi dominus Jesus Christus

Paulus et Joannes dixerunt Juliano nos unum deum colimus qui fecit caelum et terram

Paulus et Joannes dlxerunt Juliano

Pauper et inops iaudabunt

Pauper in peculiO dives vita purA paupertatis preciO celi tenet iurA

Pauperes dono iuvabaT nunc pecuniariO nunc hos evangelizabaT salutis alloquiO

Paupertatis ascendens culminA clamat mundi detestans criminA frangit hostes et fugat agminA Nulla sanctum frangunt discriminA

PaupertatiS incedens semitA cuncta mundI detestans criminA dignus est fruI christi hostiA Inter polI locandus agminA

PaupertatiS larga subsidiA veritatiS equa iudiciA honestatiS certa indiciA Sanctitatis sunt testimoniA pii regiS

PaupertatiS larga subsidiA veritatiS equa iudiciA honestatiS certa indiciA sanctitatiS Sunt testimoniA pii regiS alleluia

Paupertatis prediiS dives privilegiiS leta fit inediiS

Pax aeterna ab aeterno patre

Pax vobis ego sum alleluia

Pax vobis ego sum alleluia nolite timere alleluia

Pax vobis nolite timere deum

Peccante me cottidie et non me paenitentem timor mortis conturbat me quia in inferno nulla est redemptio miserere mei deus et salva me

Peccata mea domine sicut sagittae infixa sunt in me sed antequam vulnera generent in me sana me domine medicamento paenitentiae deus

Peccata mea domine sicut sagitte infixa sunt in me sed antequam vulnera generent in me sana me domine medicamento penitencie deus

Peccata mea, Domine, sicut sagittae infixa sun in

Peccata quae non de tulit nos aluendo sustulis

Peccati aculeus conteritur

Peccati aculeus conteritur hodie baptizato domino et nobis donata est regeneratio

Peccatores arcum intenderanT et sagittas suos paraveranT dum clamarent qui christum ceperanT crucifigE

Peccatorum confringam cornua et exaltabuntur cornua iusti

Peccavi super numerum arenae maris, et mul tiplica

Peccavi super numerum harenae maris et multiplicata sunt peccata mea et non sum dignus videre altitudinem caeli prae multitudine iniquitatis meae quoniam irritavi iram tuam et malum coram te feci

Peccavimus cum patribus nostris iniuste egemus iniquitatem fecimus

Peccavimus cum patribus nostris injuste egimus iniquitatem fecimus

Peccavimus Domine et tu Iratus

Peccavimus Domine peccavimus tibi

Pectora nostra tibi tu conditor orbis adure igne pio purgans atque cremando probans

Pectore sincero dominum Maria

Pectore sincero Maria

Pedibus ejus provoluta gratiarum actiones egit devota

Pedibus vero sui advolutus abbatis indicavit se infirmitate vehementi laborare et ideo propositum iter non posse perficere

Penis diris tunc devictiS martyr christi benedictiS vocibus christum laudabaT vox in celis resonabaT

Pennas sumens ut columbae recessit gaudens requie

Pennas sumens ut columbE recessit gaudens requiE

Per arma iusticie virtutis dei commendemus nosmetipsos in multa paciencia

Per arma justitiae a dexteris

Per arma justitiae virtutis dei commendamus nosmetipsos in multa patientia

Per beatum Clementem Christi militem luce perfusa Theodora deo sedulum exhibebat obsequium

Per beatum Dionysium

Per beatum N. fiunt divina mysteria per orationes ejus caeci illuminantur et natale ejus daemones effugantur et infirmi sanantur

Per beatum virum cediT morbus omnis salus rediT desperatis et obediT demon linquens hunc quem lediT

Per beatum virum cedit morbus omnis salus redit desperatis et oboedit demon linquens hunc quem ledit

Per caput hinc treviriS gaudet zutphania membriS celestis cetuS animam tenet ordine letuS

Per crucis huius opeM populi rapuere saluteM Congaudent unA varie clades medicinA

Per egyptum nilus vadiT claram in desertum tradiT igne nube tegituR Celi manna fruituR verus iosue deduciT in promissam terram eos duciT

Per hoc ludibrium hostis

Per ioannis sancta suffragiA nobis detur peccati veniA ut exuti carnis miseriA Sibi iuncti simus in patriA

Per ipsam te deprecor mater

Per ipsum nobis Per signum crucis

Per lignum servi facti sumus, et per san tam Cruce

Per manus autem apostolorum

Per manus reverendl pontificis

Per memetipsum iuravi dicit dominus non adiciam ultra aquas diluvii super terram pacti mei recordabor Ut non perdam aquis diluvii omnem carnem

Per memetipsum juravi dicit

Per memetipsum juravi dicit dominus non adjiciam ultra aquas diluvii super terram pacti mei recordabor ut non perdam aquis diluvii omnem carnem

Per noctans dei famulus in

Per oleum quod sanctus pontifex in caena domini consecravit plurima curationum beneficia aegrotis Christi gratia condonavit

Per plaudentuM turbis innumeriS regis parvI membris pro teneriS

Per portam quam vidisti dominus solus ingressus est

Per quem mihi mundus crucifixus est et ego mundo

Per quem multos a morte suscitaS penas nobis relaxa debitaS

Per quem omnes gentes cognoverunt gratiam dei

Per quem talE nobis datum est promissuM vado sempeR mansurus vobiscuM

Per signian crucis de inimicis

Per signum crucis de inimicis

Per signum crucis de inimicis nostris alleluia libera nos deus noster alleluia alleluia

Per signum crucis de inimicis nostris libera nos deus noster

Per signum sanctae ac venerandae crucis

Per signum sanctae crucis

Per singulos dies benedicam

Per singulos dies benedicam te domine

Per te Dei genitrix

Per te divino jubilo jungamur

Per te ducem clarissimum ut transeamus a deum

Per te ducem clarissimuM ut transeamus ad deuM

Per te Lucia virgo civitas

Per te Lucia virgo civitas Syracusana decorabitur a domino Jesu Christo

Per te lux est ortA iustis et rectis leticiA sion audit et letatuR cum iudee filiA

Per te mateR omnis terrA cantat nova canticA laudans que perfecit deuS in te mirabiliA

Per te omnes gentes _a es vas

Per te thomA post leve munerA amplexetuR nos dei dexterA

Per te virtuteM sunt et secute saluteM per bravia binA nicea cum aquilinA

Per te vivamus ad te per te

Per tuam crucem salva nos Christe redemptor qui mortem nostram moriendo destruxisti et vitam resurgendo reparasti

Per unum hominem peccatum

Per verbum et spiritum domini

Per virgam moyseS dat aquam populO per crucem dominuS dat vitam seculO percusso lapidE murmur compescituR occiso dominO peccatum tollituR

Per viscera misericordiae

Per viscera misericordiae dei nostri visitavit nos oriens ex alto

Per viscera misericordiE cuspis dire transivit lanceE qui sedebant in mortis carcerE meruerunt lumen inspicerE pedes nostri tunc recti facti sunT cum in cruce pedes confixi sunT redemptoriS

Peractis centum quinquaginta

Peracto negociO salutis per cruceM ponitur in palliO vite prebens luceM

Perambulabam in innocentia cordis mei in medio domus meae

Perambulabant in innocentla

Percipietls immarcescibllem Venite benedicti

Percussa gladio dat lac pro sanguine collo quam manus angelica sepelivit vertice Sina

Percussit Saul mille et David

Percussit Saul mille et David decem milia quia manus domini erat cum illo percussit Philisthaeum et abstulit opprobrium de Israel

Percusso decio mortE talior presidens sortE throno tunc imperialI machinator omnis malI Plantas pedum clavis diriS mandat perfodi virginiS

Percussus sum sicut foenum Domine exaudi

Perdam sapientiam sapientium Sap-'entia hujus -ur_ec

Perdit primus homO paradisi gaudia pomO sed crucis in lignO reparatur sanguine dignO

Pereant peccatores a facie Mirabilis Deus

Peregre iacob egressuS patris ad mandatuM deum vidit sic professuS vite celibatuM

Peregrinos sumens vultus

Pereunt periculA cessat et necessitaS narrent hi qui senciunT dicant paduanI

Pereunt pericula cessat Si quaeris

Perfecisti eis qui sperant in te in conspectu filiorum hominum

Perfecisti eis qui sperant Quam magna multitudo

Perfecit laudes ex ore deus

Perfecto corde Maria retinens

Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non movea

Perfudit totam sacra virgo te theotocam decrevitque deus filius esse tuus

Pergentes simul mirificati sancti viri signis et virtutum opere et signatum est super eos lumen vultus tui domine

Periit fuga a me et non est qui requirat animam meam

Periit in fluctibuS quem archa non habuiT datus est demonibuS quem crux non eripuiT archa noe familiaM Crux salvavit ecclesiaM

Periit memoria eorum cum sonitu et dominus in aeternum permanet

Perlustratis Romae sanctorum

Permotus iracundiA cesar plenus maliciA virum sanctum artissimO mancipavit ergastulO ut sub nocte disponereT Illum quam male perdereT

Pernox cum christo propriuM non possidebat lectuluM post lacrimarum fluviuM vix humi dans corpusculuM

Perpetuis nos domine sancti

Perpetuum nobis domine tuae

Perpetuum nobis domine tuae miserationis praesta subsidium quibus et angelica praestitisti suffragia non deesse

Persequar inimi cos meos Factus est Dominus

Persequar inimicos meos et comprehendam illos et non convertar donec deficiant

Perseverans ulcus illud

Personet aula dei praeconia

Perstrepet concentu genus fidelium

Persuasit athleta dei Kilianus principi ne diutuis adhaereret fratris conjugi docens quia non vocavit nos deus in immunditiam sed in sanctificationis gratiam

Pertractum domi verberaT plus cunctis furens pateR obiurgans vincit carceraT quem furtim solvit mateR

Pertractum domi verberat plus cunctis furens pater objurgans vincit carcerat quem furtim solvit mater

Perturbat omnes fama malI dolent se principe frustrA tum pro formidine tyrannI sed recusat tributariA edmundi martyris familiA sui sancti poscens auxiliA

PerusinA letare civitaS diem festuM colens in gaudiO quem sacraviT syra societaS herculanI sacro martyriO omnis culpE cesset occasiO regnet in tE fides spes caritaS norma vitE morum frugalitaS divinoruM pia devociO

Pes enim meus stetit in via

Pes enim meus stetit in via recta in ecclesiis benedicam te domine

Petiit puella caput Joannis

Petiit puella caput Joannis in disco quo accepto dedit matri suae

Petite et accipietis quaerite

Petite et accipietis quaerite et invenietis

Petite et accipietis ut gaudium vestrum plenum sit ipse enim pater amat vos quia vos me amastis et credidistis alleluia

Petite et accipietis, ut gaudium vestr plenum sit

Petite et dabitur vobis

Petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis alleluia

Petite et dabitur vobis querite et invenietis pulsate et aperietur vobis alleluia

Peto christe ut mecum usque in finem esse digneriS

Peto domine ut de vinculo

Peto domine ut de vinculo improperii hujus absolvas me aut certe desuper terram eripias me ne reminiscaris delicta mea vel parentum meorum neque vindictam sumas de peccatis meis quia eruis sustinentes te domine

Petr svatý v svém kázání svědčil hříchů odpuštění

Petr učedlník Páně u knížete kněžského litujíce pána svého

Petrae scissae sunt et monumenta aperta sunt et multa corpora sanctorum qui dormierunt surrexerunt

Petre amas me

Petre amas me pasce oves meas tu scis domine quia amo te

Petre amas me tu scis domine quia amo te pasce oves meas

Petre pontifex inclyte

Petrus ad se reversus dixit

Petrus adest magno caeli

Petrus apostolus dixit paralytico aenea sanet te dominus Jesus Christus surge et sterne tibi qui continuo surrexit et omnes qui videbant conversi sunt ad dominum

Petrus apostolus dixit paralytico: Aenea, sanet te

Petrus apostolus et paulus doctor gen tium ipsi no

Petrus apostolus et Paulus doctor gentium ipsi nos docuerunt legem tuam domine

Petrus autem servabatur in

Petrus autem servabatur in carcere et oratio fiebat pro eo sine intermissione ab ecclesia ad deum

Petrus beatus catenarum laqueos

Petrus ergo et Paulus In visione

Petrus et Joannes ascendebant

Petrus et Joannes ascendebant in templum ad horam orationis nonam

Petrus et Paulus duo sunt

Petrus novus incolA celos laureatuS ascendit aureolA triplici dotatuS alleluia

Petrus quidem servabatur in

Phebus ecclipsi tumuli

Philippe qui videt me

Philippe qui videt me alleluia videt et patrem meum alleluia

Phoebus et Cornelius

Phoebus et Cornelius discipuli beati Clementis dixerunt ad populum oremus omnes ad dominum ut ostendat nobis martyris sui corpus

Pie colamus annua

Pie iesu creator omniuM per ioannis sanctum suffragiuM cum districtum venit iudiciuM Te ostendas nobis propiciuM

Pinguis est panis Christi et

Pinguis est panis Christi et praebebit delicias regibus alleluia

Pinguis est panis christi et prebebit delicias regibus alleluia

Písma svatá božího zákona pro naše naučení jsou napsána

Pium ibi emisit spirituM ubi sumpsit monachi habituM

Pius adolescens Dunstanus

Pius pater Udalricus vigil lucis et amicus de hoc caelitus docetur quod decore collocetur

Placare Christe servulis

Placat bellA tyrannis imperaT sedat fluctuS et flammas temperaT

Placebo Domino in regione

Placebo domino in regione vivorum

Placentes deo facti dilecti

Placita enim erat Deo Consummatus in brevi

Plange quasi virgo plebs mea

Plange quasi virgo plebs mea ululate pastores in cinere et cilicio Quia veniet dies domini magna et amara valde

Plange quasi virgo plebs mea ululate pastores in cinere et cilicio quia veniet dies domini magna et amare valde

Plangent eum quasi unigenitum

Plangent eum quasi unigenitum quia innocens dominus occisus est

Plangit custos grangiE defectum annonE quam prior multiplicaT benediccionE

Plantatus in domo domini in

Plantatus in domo domini in atriis domus dei nostri

Plantatus in domo Domini Justus ut palma

Plantaverat autem ... paradisum

Plantaverat autem ... paradlsum

Plantaverat autem dominus deus lignum pulchrum visu et ad vescendum suave lignum etiam vitae in medio paradisi

Plantaverat autem dominus deus paradisum voluptatis a principio in quo posuit hominem quem formaverat

Planxit autem David planctu magno super Saul et Jonathan filium ejus et dixit quomodo ceciderunt fortes in bello et interierunt arma bellica

Planxit benedictus mente letA intuens scholasticam scandere celi secretA Specie columbina de hac sentina mundi plenam fructu graciE

Plasmator hominis deus qui

Plateae tuae Jerusalem

Plateae tuae Jerusalem sternentur auro mundo alleluia et cantabitur in te canticum laetitiae alleluia et per omnes vicos tuos ab universis dicetur alleluia alleluia

Plaudat chorus fidelium

Plaudat laetitia lux hodierna

Plaude Vienna manu tanto dota

Plauserunt super me manibus omnes transeuntes per viam sibilaverunt et moverunt caput

Plebem trans pelagiI pelagos erroriS ducens per consiliI sensum sanioriS

Plebs ergo francigenA non tamquam gens advenA christo refer laudeS in cuius palaciO tui patrociniO quondam regis gaudeS

Plebs fidelis hoc sollemnE devote suscipiaT et in laudes catharinE virginis proficiaT que nos summe maiestatI benigne conciliaT

Plena gracia da solacia

Plena gracia nevorum inscia

Plenitudo dum venit temporis sacrati

Plesej Bohu vzdávej mu chválu

Plnost času když přišla věku posledního

Plorans ploravit in nocte et lacrimae ejus in maxillis ejus

Ploremus coram domino cum

Plungent se super se Libera me Domine de morte

Plurima Per cepius?

Po vzkříšení jal se zjevovati Pán Kristus

Po zmrtvých vstání čtyřicátý den věda Pán Ježíš

Pobožné napomenutí všecky k bedlivosti nutí

Pochvalmež Boha mocného moudrého dobrotivého

Pochvalmež Pána Boha otce nebeského

Pocior miraculiS virtus hec in oculiS omnium clarebaT

Počal jsem patřiti k horám by aspoň daly pomoc nám

Počal jsem patřiti k horám by aspoň daly pomoc nám > Nun höret zu ihr Christenleut

Poděkujmež nyní Pánu Bohu na výsosti

Podle pravdy známosti a po přijaté milosti

Podle zákona starého když jsou do chrámu šli

Podobno království boží jest člověku > Slušelo by nám to znáti

Poenas cucurrit fortiter et

Pohanský král faraon jsouc v Egyptě

Pohlédniž Bože a povstaň věrným ku pomoci

Pojďmež padněmž a to s pláčem veliť David

Poklad nejpotřebnější v církvi své na zemi

Pokloňme se ochotně králi se vší poctivostí

Pokloňme se s ochotností králi se vší poctivostí

Pokloňmež my se ochotně králi Kristu s poctivostí

Pokloňmež my se ochotně králi se vší poctivostí

Pokoj na zemi adělé boží jsou zpívali

Pokorná vzáctná modlitba samať proráží nebesa

Pokorným srdcem se modleme Boha Otce vždy chvalme

Politis in lapidibus quibus caelestis struitur Jerusalem mirifica micat Arnulfus gloria

Polycarpus presbyter dixit

Polycarpus presbyter dixit beato Sebastiano beati estis qui audistis vocem domini Jesu Christi

Ponam arcum meum in nubibus

Ponam arcum meum in nubibus caeli dixit dominus ad Noe et recordabor foederis mei quod pepigi tecum

Ponam arcum meum in nubibus caeli et jurabo per dexteram meam

Ponam arcum meum in nubibus celi dixit dominus ad noe Et recordabor federis mei quod pepigi tecum

Ponam in Sion salutem et in Jerusalem gloriam meam alleluia

Ponam te signaculum dicit dominus in conspectu meo semper quoniam elegi te

Ponens Petrus genua sua

Ponens Petrus genua sua oravit et conversus ad corpus dixit Tabita surge at illa aperuit oculos et viso Petro resedit dansque illi manum erexit eam et sanctis ac viduis assignavit vivam

Ponent domino gloriam et

Ponent domino gloriam et laudem eius in insulis nunciabunt quia ecce veniet et non tardabit

Ponent domino gloriam et laudem ejus in insulis nuntiabunt quia ecce veniet et non tardabit

Poněvadž lidé všickni z Adama na svět zplozeni > Ach co jest to přetěžké

Ponis nubem ascensum tuum

Ponis nubem ascensum tuum domine qui ambulas super pennas ventorum alleluia

Ponit nubem ascensum tuum dominus qui ambulat super pennas ventorum alleluia alleluia

Poníženou myslí a srdečnou vroucí žádostí > Humili prece et sincera devotione

Pontifex per graciaM legis leoninE regens alemanniaM admodum divinE Ampliat parochiaM noricorum finE

Pontifex per gratiam legis Leonine regens Alemanniam admodum divine ampliat parochiam Noricorum fine

Pontifex sacerdos magnus inter fratres

Pontificalis apex veneratur

PontificantE sancto papa honoriO et adnitentE birino episcopO rex cynigilfuS fidem christi suscipiT Oswaldus euM de lavacro excipiT

Pontificem sanctuM sumpsit sibi rex aidanuM Doctor aidanuS rex interpres fit honoruS

Pontifices almi divina

Pontifices almi divina revelatione laetificati Nicolaum tunc praesulem devotissime consecraverunt

Popsal o tom svatý Lukáš že milý Ježíš v jeden čas

Popsáno v Skutcích Páně apoštolův

Popule meus quid feci aut

Popule meus quid feci aut quid molestus fui tibi responde mihi quoniam ego eduxi vos de terra Aegypti

Popule meus quid feci aut quid molestus fui tibi responde mihi quoniam ego eduxi vos de terra Aegypti et de domo servitutis quadraginta annos in eremo manna plui vobis et obliti estis me dicit dominus

Popule meus quid feci tibi aut in quo contristavi te responde mihi quia eduxi te de terra Aegypti parasti crucem salvatori tuo

Popule meus quid feci tibi aut quid molestus fui responde mihi

Populis autem non credentibus

Populis autem non credentibus et ab episcopatu eum proicientibus Romam petiit flens et ejulans atque dicens merito haec patior quia peccavi in sanctum dei

Populo qui nascetur Deus Deus meus

Populum humilem salvum facies, Domine, et oculos s

Populus acquisitionis, annun tiate virtutes ejus,

Populus Domini et oves

Populus domini et oves pascuae ejus venite adoremus eum

Populus in tenebris ambulans ingentem lucem vidit splendidis radiis fulgentem castitatis lilio fidei decore virginem sub gladio vincentem cum triumpho

Populus meus ait Dominus

Populus Sion convertimini ad

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gen

Porcio mea domine sit in terra vivencium

Poriam in Sion salutem

Porta Sion clausi portam

Portae Jerusalem ex sapphyro ...

Portam quam vidisti dominus ...

Portas caeli aperuit Dominus: et pluit illis manna

Portas caeli aperuit et dedit

Portas intravit domini

Portas Sion patefecit

Portio mea domine sit in

Portio mea domine sit in terra viventium

Posel Otce nebeského Syn jednorozený jeho

Posilňtež se v Kristu všickni věrní

Positis autem genibus beatus

Positis autem genibus beatus Stephanus orabat dicens

Positis autem genibus clamabat voce magna dicens Stephanus domine Jesu ne statuas illis hoc peccatum

Positis autem genibus Stephanus Elegerunt apostoli

Positis autem genibus Stephanus orabat dicens

Positis genibus beatus Stephanus

Positis namque genibus oracionem fudiT nautasque in domino fidere iussiT

Poslal Buoh ku panně nebeského posla

Poslán anděl Gabriel od Boha do Gallila

Poslán boží anděl nazvaný Gabriel

Poslán jest archanděl k Marii Panně

Poslán jest od Boha anděl jemužto jméno Gabriel

Poslouchejme znamenejme co se bude zpívati

Poslouchejte již naříkání Boha Otce

Poslouchejte křesťané s Božím povolením

Poslouchejte žaloby nebeského otce

Poslu nebeskému a králi našemu Ježíši

Poslúchajte smutná slova umučení Jezukrista

Poslúchajte všickni lidé coť nám svatí mluví

Poslúchajte znamenajte coť se bude zpievati

Poslyš dcerko žalostivá protřiž oko

Poslyšme o tom co Bůh učinil s králem faraonem

Poslyšmež všickni druhého komorníka krále toho

Possidebit semen tuum portas ...

Post decem vero annos visum est discipulis ejus ut ad monasterium sancti Galli eum deferre deberent

Post dies octo ... ingressus

Post dies octo ... stetit

Post dies octo ianuis clausis ingressus dominus dixit eis pax vobis alleluia alleluia

Post dies octo januis clausis ingressus dominus et dixit eis pax vobis alleluia alleluia

Post excessum beatissimi Martini

Post excessum beatissimi Martini episcopi beatus Briccius cathedram episcopalem suscepit

Post gloriosa proelia

Post haec conversa est retrorsum ut videret Jesum et quia amabat et adhuc de resurrectione ejus dubitabat videbat quidem sed non cognoscebat eum

Post haec torquetur acriter

Post in morteM a fratre tradituS surgens viviT illesus penituS

Post laborem operuM ad quietem superuM transit mater pauperuM marthe vice functA

Post matutinis laudibus

Post mortem martyris aqua mixta sanguine qui de vulneribus fluxerat lavans cecus oculos lumen recepiT

Post mortem matris reversus est Augustinus ad agros proprios ubi cum amicis jejuniis et orationibus vacans scribebat libros et docebat in doctos

Post multiplex martyriuM in mare virgo mergituR eterne vite braviuM sic moriens assequituR

Post partum virgo inviolata

Post partum virgo inviolata permansisti alleluia alleluia

Post partum virgo inviolata permansisti dei genetrix intercede pro nobis

Post partum virgo inviolata permansisti sancta dei genetrix

Post passionem domini factus

Post passionem domini in universis gentibus praedicatio profutura successit ita ut fide crescente multi mererentur fieri confessores quos catholica postmodum gaudet ecclesia promeruisse martyres

Post passionem suam per dies

Post passionem suam per dies quadraginta apparens eis loquens de regno dei alleluia et videntibus illis elevata est alleluia Et nubes suscepit eum ab oculis eorum alleluia

Post passionem suam per dies quadraginta apparens eis loquens de regno dei alleluia et videntibus illis elevatus est alleluia et nubes suscepit eum ab oculis eorum alleluia

Post paucos dies gloriosus Antonius cum incommodo non mediocre senilia membra pulsaret ego inquit filioli patrum nostrorum gradior viam jam dominus me invitat jam cupio vivere caelestia

Post Petrum beatissimum Christi Jesu discipulum Clemens exstitit tertius Romanus apostolicus

Post Petrum primum principem

Post plurima supplicia martyr alma ad decollandum est ducta ad caelum manus oculos tendens collum pro jugulo orat dans gloriam deo

Post plurima suppliciA martyr almA ad decollandum est ductA ad celum tendens oculoS collum summittit gladiO orans dat gloriam dei

Post plurima suppliciA martyr alma catharinA???? ad decollandum est ductA ad celum tendens oculoS collum summittit gladiO orans dat gloriam deO

Post pressuram torculariS crucis christus lux solariS in sindone ponituR Per quem a penis amariS miser homo solvituR alleluia

Post sacre oblacioniS libamentum multuM cibi alteriuS requirebet gustuM nisi gravI infirmitate lesuS in hospituM caritate devictuS

Post temporiS transactum spaciuM devociO crescens fideliuM sancto sanctaM fecit basilicaM in qua coliT Hanc gemmam unicaM

Post tormentum eculei virgo sancta fustibuS cesa nitendens in celum orabat dicens libera me deus omnipotenS Ut non prevaleat inimicuS

Post triduum jussus tamen

Post trlduum invenerunt Jesum

Post vestem candidaM collatam brigidaM sanctam specificanT

Post virtutes habitaS decet ut iucunditaS plena subsequatuR

Post vitae cursum fragilis

Post vite clare terminuM clara cum turba virginuM ad celos evolaviT suum complexa dominuM regnat in regno luminuM quo dominus regnaviT

Postquam audissem et vidissem cecidi ut adorarem ante pedes angeli qui mihi hec ostendebat et dixit mihi

Postquam domi puerilem

Postquam domi puerilem decursat aetatem cunctis mundi hujus spretis oblectationibus Christi se jugo subiciens documentis sanctis suum praebuit auditum

Postquam ergo lavit

Postquam impleti sunt dies

Postquam impleti sunt dies purgacionis eius secundum legem moysi tulerunt illum in ierusalem

Postquam impleti sunt dies purgacionis eius secundum legem moysi tulerunt illum in ierusalem ut sisterent eum domino Sicut scriptum est in lege domini quia omne masculinum adaperiens vulvam sanctum domino vocabitur

Postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi tulerunt illum in Jerusalem ut sisterent eum domino sicut scriptum est in lege domini quia omne masculinum adaperiens vulvam sanctum domino vocabitur

Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae secundum legem Moysi tulerunt illum in Jerusalem ut sisterent domino

Postquam novella conversa Afra beatus Narcissus Augustae fundavit ecclesiam novam domino lucraturus familiam Hispaniarum urbem adiit Gerundam

Postquam resurrexit a mortis

Postquam sexaginta annos

Postquam surrexit Dominus a coena

Postula a me et dabo tibi

Postulavi patrem meum alleluia dedit mihi gentes alleluia in hereditatem alleluia

Postulavi Patrem meum, alleluia dedit mihi gen tes

Posuerunt me in lacu inferiori in tenebrosis et in umbra mortis

Posuerunt mortalia servorum

Posuerunt mortalia servorum tuorum domine escas volatilibus caeli carnes sanctorum bestiis terrae

Posuerunt mortalia servorum Vindica Domine

Posuerunt super caput eius causam ipsius scriptam iesus nazarenus rex iudeorum

Posuerunt super caput ejus

Posuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam Jesus Nazarenus rex Judaeorum

Posui adjutorium meum super potentem Veritas mea

Posui adjutorium super potentem

Posui adjutorium super potentem et exaltavi electum de plebe mea manus enim mea auxiliabitur ei

Posui super eum spiritum meum ...

Posui vos ut eatis

Posuisti Doinine super caput

Posuisti Domine in capite ejus coronam de lapide p

Posuisti Domine super caput

Posuisti domine super caput eiuS

Posuisti domine super caput eius Alleluia alleluia

Posuisti domine super caput ejus

Posuisti domine super caput ejus coronam de lapide pretioso

Posuisti domine super caput ejus coronam de lapide pretioso vitam petiit ad te tribuisti ei in saeculum saeculi

Posuisti super caput ejus Desiderium animae

Posuistl . Domine super caput

Posuit coronam capiti meo et

Posuit coronam capiti meo et circumdedit me vestimento salutis ad expugnandas gentes et omnes inimicos

Posuit in ea verba signorum Mementote mirabilium

Posuit os meum Dominus

Posuit os meum dominus quasi gladium acutum sub umbra manus suae protexit me

Posuit os meum quasi gladium Inflammatum

Posuit signum in faciem meam

Posuit signum in faciem meam ut nullum praeter eum amatorem admittam

Pote stas ejus, potestas aeterna, quae non aufe re

Potens es domine eripere nos

Potens es domine eripere nos de manu mortis liberare nos deus noster

Potens es Domine et veritas Inveni David

Potens in terra erit semen

Potens in terra erit semen Beatus vir qui timet

Potens in terra erit semen Dispersit dedit pauperibus

Potens in terra erit semen ejus generatio rectorum benedicetur

Potestas eius potestas eterna que non auferetur et regnum eius quod non corrumpetur

Potestas ejus potestas aeterna quae non auferetur et regnum ejus quod non corrumpetur

Potestatem habeo ponen di animam meam, et iterum s

Potestatem habeo ponendi animam meam et iterum sumendi eam

Potěšen buď Jeruzaléme > Laetare Hierusalem

Potěšené noviny lidem jsou oznámeny

Potita matrimoniO prole dotatur nobilI sed castitatis opciO voto manet immobilI

Potum meum cum fletu tem perabam: quia elevan alli

Povstaň již člověče vzhůru pozdvihni srdce

Povstaň každá duše věrná nebo dobrota nesmírná

Povstaň Pane o povstaň navštěviž ty lid svůj sám

Povstaň povstaň Veliké Město pražské

Povstaň srdce jenž jsi mrzce v hříších tápalo

Povyslechniž mě lide můj co a jak jsem Pán Bůh tvůj

Pozdvihněmž své mysli vzhůru k nejvyššího Boha trůnu

Pozorujme všickni lidé blížiť se k nám věci divné

Pozorujme všickni lidé blížíť se k nám věci divné > Ach můj smutku má radosti

Pozorujte Šavla ukrutného jenž činil křesťanům mnoho zlého

Pozorujtež a suďte mládenci kterak rychle pomíjejí

Pozorujtež mne dí Pán Bůh

Pozorujtež věrní milosti Boha svého

Požehnaná buď velebná cti chvály hodná svatá Trojice > Benedicta sit sancta Trinitas

Požehnaná buď velebná cti i chvály hodná svatá Trojice

Požehnaná Trojice přeslavná jest Bůh

Požehnaná vždycky svatá buď trojice božství

Požehnaný budiž Ježíš Pán kterýž přišel na svět

Požehnaný Pán Bůh izrahelský

Požehnaný plod z tebe vydal jest kořen Jesse

Požehnejž v požehnaném Synu tvém jediném

Pprspquar inimions mcns

Práci denní vykonavše a k noci se přiblíživše

Pracujmež o to pilně jak bychom opatrně

Prae timore autem ejus

Prae timore autem ejus exterriti sunt custodes et facti sunt velut mortui alleluia

Praebe fili cor tuum mihi

Praebe fili cor tuum mihi et oculi tui vias meas custodiant ut addatur gratia capiti tuo

Praebe fili cor tuum mihi oculi tui videant aequitatem ut addatur gratia capiti tuo

Praecelsi meriti praesulem Kilianum comparis gratiae sacerdotum Colonatum et ejusdem sacramenti levitam Totnanium quicumque sinceritate cordis in vocat pro suis necessitatibus exaudiri se confidit ipsos toto veneremur affectu praecantes ut eorum sublevemu

Praecepitque ei dominus dicens ex omni ligno paradisi comede de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas

Praeceptor per totam noctem

Praeceptor per totam noctem laborantes nihil cepimus in verbo autem tuo laxabo rete

Praeceptum Domini lucidum Justitlae Domini

Praecinxisti me virtute Factus est Dominus

Praecinxit ingenuam dominus splendore dum firmavit thronum ejus aureo fulgore

Praecipita Domine omnes

Praecipita domine omnes operarios iniquitatis et divide linguis eorum quoniam vidi iniquitatem et contradictionem adversus sanctam civitatem tuam Jerusalem muro tuo inexpugnabili circumcinge nos domine deus noster

Praeclara custos virginum

Praeclara dies ortus est

Praeclara festivitas quam

Praeclara salutis aurora

Praeclarus pontifex Kilianus pro ut divina manifestavit revelatio praescivit martyrii causam ex illicito principis conjugio

Praeco praeclarus sacer et propheta

Praecursor Christi magne baptista

Praecursor domini venit de

Praecursor domini venit de quo ipse testatur nullus major inter natos mulierum Joanne Baptista

Praecursor Joannes exsultat

Praecursor Joannes exsultat cum Jordane baptizato domino facta est orbis terrarum exsultatio facta est peccatorum nostrorum remissio sanctificans aquas ipsi omnes clamemus miserere nobis

Praecursor pro nobis ingreditur agnus sine macula secundum ordinem Melchisedech pontifex factus est in aeternum et in saeculum saeculi

Praecursor pro nobis ingreditur Agnus sine macula:

Praecursor pro nobis ingreditur secundum ordinem Melchisedech pontifex factus est in aeternum

Praedecora facie fulgens et venusta procuratrix gratiae casta mitis justa

Praedicabant apostoli

Praedicando verbum dei locuti sunt veritatem in corde suo nec egerunt dolum in lingua nec malum proximo

Praedicans praeceptum Domini

Praedicans praeceptum domini constitutus est in monte sancto ejus

Praedicator veritatis et doctor Tu es vas

Praeditus hinc juvenis legis

Praeduce te patriam tendimus

Praeoccupemus faciem Domini

Praeoccupemus faciem domini et in psalmis jubilemus ei

Praeoccupemus faciem domini in confessione sanctorum

Praeoccupemus faciem ejus in confessione et in psalmis jubilemus ei

Praeoccupemus faciem ejus Venite exsultemus

Praepara in hoc loco habitationem tuis servitiis aptam

Praeparate corda vestr Domino et ser vite illi sol

Praeparate corda vestra domino et servite illi soli et liberabit vos de manibus inimicorum vestrorum

Praepositus paradisi januae

Praesepis angustia Christum portavit infantem immensitas caeli Stephanum triumphantem suscepit

Praeses dixit ad Hippolytum factus es insipiens ut nuditatem tuam non erubescis

Praeses videns hanc sanatam

Praestet nobis gratiam deitas beata patris ac nati pariterque spiritus almi

Praestet nobis gratiam Sijmmae trinitati

Praesul Christi Dunstanus

Praesul Christi Wulstanus

Praesul inclytus Arnulfus Christi domini famulus postposita mundi pompa caeli petivit sidera

Praesul insignis Oswalde

Praesul sancte dei precibus

Praevaluit David in Philistaeo in funda et lapide in nomine domini agminum dei Israel

Praevaluit David in Philisthaeo in funda et lapide in nomine domini

Praevaluit David in Philisthaeum

Praevenisti eam Domine

Pravdo milá tiežem tebe

Pre omnibus insignitA sancta sindo demonstratuR in qua peccatoris vitA veraciter collecatuR alleluia

Pre timore autem eius exterriti sunt custodes et facti sunt velut mortui alleluia

Přeblahoslavený člověk jehož by byl takový věk

Precamur iugiter eius instanciA nos dignos effici divina graciA

Precatus est Moyses in conspectu Domini Dei sui, e

Prece curat sociuM febrem pacienteM et in ora vestiuM sanguine fluenteM

Preceptorum celestiuM predicator per angeluM directus est ad exteroS flagrans totus ad superoS

Precibus tuis sanctis O venerabiliter

Precinctus fortitudinE et potitus victoriA donatur sanctitudinE rex carolus in gloriA

PreciosiS auree precibuS insistenteS ipsius laudibuS tuis christE dita muneribuS alleluia

Preciosum martyris egregii corpus dum transferetur astigmate passionum refulsit illesuM Et per omnia iuventi similis apparuiT

Preciosus athleta dominI matre seorsum sed filio secum posito in loco sepulchrI hodie tripudiat feliciter in celestibuS cum quibus laudat deum et dicit benedictus deuS

Preclarum latE tibi vir sine fine beatE nomen non fictE fidei manet o benedictE

Preco novus et celicuS missus in fine seculI pauper fulsit dominicuS forma previsus catulI

Precursor ioannes exultat cum iordane baptizato domino facta est orbis terrarum exultacio facta est peccatorum nostrorum remissio sanctificans aquas ipsi omnes clamemus miserere nobis

Precursor pro nobis ingreditur agnus sine macula secundum ordinem melchisedech pontifex factus est In eternum et in seculum seculi

Precursor pro nobis ingreditur secundum ordinem melchisedech pontifex factus est in eternum

Před slavnou Velikou nocí věda Ježíš všecky věci

Před ukrutnou mocí světa s matkou do Egypta

Před Velkou nocí Ježíš v Bethany byl

Předchůdce slunečná dennice (pře)jasná

Predicacionis gracia que diffusa erat in labiis eiuS plurimos a demonum nefandis cultibuS ad veri dei culturam revocabaT

Predicanda eius obediencia expedita ad opera eciam abiecta excolebat ortum oleruM Que erat inserta radicibus virtutuM

Predicatorum ordiniS militans in aciE nunc coniunctus est agminI celestis miliciE alleluia

Předivná moc boží nám se ukázala

Předivný Pán Bůh v skutcích svých

Předivnýs Otče v milosti

Předobrý Ježíši tys přítel najlepší

Předvěděv smrt svou Pán Ježíš posadil se za stůl

Přenesl jsi vinici z Egypta Pane Kriste

Preoccupemus faciem domini et in psalmis iubilemus ei

Prepollens magnificE rex edmundus martyrquE ethelredi regis temporE attributo sweyn pessimO colonos eruit suoS divino usus bracchiO quod suis sit defensiO

Přerozkošní jsou tvojí příbytkové

Presbyter hanc aliaM denunciat esse mariaM

Presencia fastidiT eterna scrutatuR cibatur secreciuS dum christo coniungituR

Presens dies sit iucunduS quo bernwardus corde munduS creatorem suum vidiT in quo haurit quod sitiviT

Presignant brigidaM multa prodigiA futuram placidaM celesti graciA

Přesilný Hospodine drž ruku nad námi > Contere Domine fortitudinem

Prestet nobis graciam deitas beata patris ac nati pariterque spiritus almI

Prestet nobis ipsius prece puritateM in qua ostendit hanc figure proprietateM

Presul domini sancte cuthberte intercede pro nobis ad dominum deum nostruM

Presule commotO deiectus supplice votO Rex intrans edeS volvitur ante pedeS

Presule sub talI documento spiritualI gens fera mutatuR domino nova turba dicatuR

Přešťastníť jsou to všickni hříšníci kteříž mají Matku boží

Pretiosa est in conspectu

Pretiosa in conspectu Domini

Pretiosa in conspectu domini alleluia mors sanctorum ejus alleluia

Pretiosa sunt Thebaeorum corpora

Pretiosa sunt Thebaeorum martyrum vulnera sancti Mauritii cum sociis suis qui sub Maximiano mortem decreverunt suscipere

Pretiosi Dei sancti

Pretiosus Christi martyr Alexander per tota membra punctim transfixus est Eventius et Theodolus decollati quorum corpora venerabilis Severina convenientibus clericis sepelivit alleluia alleluia

Pretiosus martyr Christi

Pretiosus martyr Vincentius

Pretiosus vir Domini

Prevenientes festuM veneremur edmunduM et in eo adoremus regem reguM

Preventus a graciA benediccioniS letatur in gloriA exultacioniS

Preventus spiritus sancti rore fructum dedit ex fidei germinE

Preys sey dir hymlischer vater und deinem sohn

Při narození Jezu Krista stala se jest věc převelmi divná

Při tomto pochovávání těla v hrob vložení

Při tomto posluhování těla krve přijímání

Přiblížil se na oslíku tiše Ježíš k Jeruzalému

Přicházeli k Kristu Pánu hříšníci myslí nábožnou

Přijav od Otce poselství

Přijavše (z) snu oudům našim posilnění

Přijď lidský Vykupiteli oznam porození panny

Přijď Vykupiteli lidský a ukaž porod panenský

Přijď Vykupiteli lidský pane ukaž rod panenský

Přijdiž Duše svatý naplň nás dary tvými

Přijdiž Těšiteli Duše svatý a věrných svých > Veni creator Spiritus

Přijdiž Těšiteli Duše svatý a věrných tvých > Veni creator spiritus

Přikázal se modliti Kristus Otce vzývati

Přikázání boží čtvrté vztahuje se k lidské poctě > Kterak se jest dobré ptáti

Přikázání boží přední a nejsvětší

Přikázání svá Pán Bůh vydal v strachu v hrůze v moci

Přikázání toto jest největší

Přikazateli Ježíši ty máš slovo života

Příklad pravé pobožnosti stálosti trpělivosti

Příkladové prvních svatých mužův i žen Bohu vzácných

Přílišná ouzkosti srdce ctného věrné´s již navštívila

Prima autem azymorum

Prima autem die azymorum

Prima datur obsequiO sindo cum unguentO christo pro sudariO sancto monumentO alleluia

Prima declinacio casuum regulacio

Prima gignit regem gloriae sex sanctos precipuos aliae

Primitus ut tristis mors

Primo dierum omnium quo

Primo proscriptos patria

Primum in partes divisum

Primum in partes divisuM reiunxit capisteriuM

Primum quaerite regnum dei et

Primus imperatoriI gorgonius cubiculI reddebat sua cesarI atque deo que sunt deI

Primus vocatione maximus

Prin cipes populorum congregati sun Deo Abraham.

Princeps ecclesiae pastor

Princeps et pater patriE edmunde nobilissimE in agone novissimO bellator invictissimE precinctus fortitudinE castra vicisti satanE fac nos tue victoriE participes et gloriE

Princeps et pater patriE oswine nobilissimE in agone novissimo bellator invictissimE precinctus fortitudinE castra vicisti satane fac nos tue victoriE participes et gloriE

Princeps gloriosissime Michael

Princeps gloriosissime Raphael

Princeps gloriossime Michael Archangele esto memor nostri hic et ubique semper precare pro nobis filium dei alleluia

Princeps sanctae caelestis

Principes dum conveniunt

Principes persecuti sunt me

Principes persecuti sunt me gratis et a verbis tuis formidavit cor meum laetabor ego super eloquia tua

Principes populorum congregati sunt cum deo Abraham

Principes sacerdotum consilium fecerunt ut iesum occiderent dicebant autem non in die festo ne forte tumultus fieret in populo

Principes sacerdotum consilium fecerunt ut Jesum o

Principes sacerdotum consilium fecerunt ut Jesum occiderent dicebant autem non in die festo ne forte tumultus fieret in populo

Principes sacerdotum et pharisaei

Připomínati náleží všecky slavné skutky boží

Připravil jsi přede mnou Pane Ježíši stůl nebeský

Připravme se ku přijetí Ducha svatého

Připravmež se věrní k modlení k samému Bohu

Přistupme k přijímání k dokonalému požívání

Přišel jest k nám obr silný Mesiáš zaslíbený

Přišel nám den veselý beze všeho smutku

Přišel Pán do města svého Kaffarnum

Přišla jest žena k proroku božímu

Přišli sme na čest zpievajíc před pána šlechetného

Přišliť jsou dnové zarmoucení

Prius ad Sion dicet adsum et

Priusquam fierent montes Repleti sumus

Priusquam montes fierent Domine refugium

Priusquam te formarem in

Priusquam te formarem in utero novi te et antequam exires de ventre sanctificavi te et prophetam in gentibus dedi te

Priusquam te formarem in utero novi te et antequam progredereris sanctificavi te

Pro delictis et peccatis

Pro ejus ergo requie salutis hostiam debeo immolare quem de hujus vitae angustiis

Pro eo quod non credidisti

Pro eo quod non credidisti verbis meis eris tacens et non poteris loqui usque in diem nativitatis ejus

Pro eo quod oboedisti voci uxoris tuae plus quam me maledicta terra in opere tuo

Pro eo ut diligerent me Domine fac mecum

Pro eo ut me diligerent detrahebant mihi ego autem orabam

Pro fidei meritis vocitatur

Pro hac orabit ad te Laetamini in Dorni.c

Pro hřích našich dávných prvních roditelů vypuzeni jsme z ráje

Pro hřích prvních roditelů vyhnáni jsme z ráje

Pro meritis claris per saecula virgo bearis

Pro nobis Gallus doluit ire cum magistro non potuit quia deus illum languores nostros sanare constituit

Pro omnihus mortuus est Christus

Pro pace regum et principum

Pro patribus sunt filiI quos summus princeps principeS lux vera lucem seculI et iudex fecit iudiceS

Pro patribus tuis nati sunt Constitues eos

Pro paupertatis copiA regnat dives in patriA reges sibi substituenS quo hic ditat inopiA

Pro paupertatis copia regnat dives in patria reges sibi substituens quos hic ditat inopia

Pro paupertatis gloriA paupertatis federA petens intitularI

Pro quorum memoria

Pro regno temporaliuM habet regnum celestiuM ludovicus in premiuM

Pro regno temporaliuM regnum habet celestiuM ludovicus in premiuM

Pro salute et augmento gregis Fidelis namque

Pro salute gregis hujus

Pro sanctis operibuS a plebe laudatuS peccatorum oleO non est impinguatuS

Pro se suisque subiectiS orans deum et cum rectiS rectum iter facienS domum dei rex intraviT et ad templum adoraviT Ut predixit morienS

Pro te Jesu Christe morte

Pro tenui viaticO mensa letatur superuM regno beatur celicO pro vilitate cineruM

Pro tu milost Boha Otce pamatujme všickni věrní

Pro tu milost Boha Otce pamatujme všickni věrní > Puellari eleganter

Pro tvé svaté vzkřiešenie

Pro vite meritiS non infimus imperialiS aule magnateS vincebat honore cluenteS

Pro zachování zákona Maria Krista obětovala

Proba me Domine

Proba me Domine Lavabo inter innocentes

Probasti Domine cor meum

Probasti domine cor meum et visitasti nocte

Probasti domine cor meum et visitasti nocte igne me examinasti et non est inventa in me iniquitas

Probasti nos Deus igne

Probavit me Dominus slcut aurum Gratio mea

Probuď se již duše věrná neb dobrota nesmírná

Probuď se již duše věrná přišlať půlnoční hodina

Probuď se již duše věrná přišlať půlnoční hodina > V moci v moudrosti dobrého chvalmež Boha v svatých jeho

Probuď se v mysli věrný patř a nebuď lenivý

Probudiž se o Jeruzaléme neb ej narozený Král tvůj

Probuďtež se spravedliví bydlitelé Siona > Gregorius presul meritis

Procedat e thalamo suo

Procopii solemnia existant

Proč jest vyhnán svatý Jan na ten ostrov

Proč se pneš o člověče k nebi pejchou

Pročež se vzdaluješ a kryješ Pane > Confitebor tibi Domine

Prodiit ex Anna vas portans nobile manna

Profana dum succenderet ab

Proficiat nobis Domine

Proficiebat sapientia Descendit Jesus

Proficit in moribuS infra patris septA in cunctis operibuS graciam adeptA Crescit eius manibuS res quevis receptA

Profitemur enim Christianae

Profitemur enim christiane religionis nos esse cultores ac unius veri dei permanentis in secula famulos et testes

Profitentes Trinitatem veneremur unitatem

Prokřikněmž všickni k chvále Pána nejsvětějšího

Prolapso in laeum Placido

Proles de caelo prodiit novis

Prolis exordiuM multa prodigiA precurrunt gaudiuM prefiguranciA

Prolongaverunt iniquitatem sibi Saepe expugnaverunt

Promittentes tecum in carcerem Vadis propitiator

Proni rogamus Philippe os

Prope es tu Domine, et omnes viae tuae veritas ini

Prope est dominus omnibus

Prope est iam dominus Venite adoremus

Prope est jam dominus venite

Prope est jam dominus venite adoremus

Prope est ut veniat tempus

Prope est ut veniat tempus eius et dies eius non elongabuntur Miserebitur dominus iacob Et israel salvabitur

Prope est ut veniat tempus ejus et dies ejus non elongabuntur

Prope est ut veniat tempus ejus et dies ejus non elongabuntur miserebitur dominus Jacob et Israel salvabitur

Prope namque cognosceS quod deo mihique displiceS

Propheta magnus surrexit in

Propheta magnus surrexit in nobis et quia deus visitavit plebem suam

Propheta magnus surrexit in nobis quia deus visitavit plebem suam

Prophetae praedicaverunt nasci

Prophetae praedicaverunt nasci salvatorem de virgine Maria

Prophetalis nubem leveM vox dicit ascenderE salvatorem egyptiquE tenebras inviserE Ut in mortis caliginE sedentes lustret luminE

Prophete predicaverunt nasci salvatorem de virgine maria

Propicius esto peccatis nostris domine

Propitius esto Domine peccatis nostris ne qua do d

Propitius esto domine peccatis nostris propter nomen tuum nequando dicant gentes ubi est deus eorum alleluia

Propitius esto peccatis

Propitius esto peccatis nostris domine

Propositis sibi tyranni minis regisque amiciciis omnia constanti corde conculcaviT

Propri o Filio suo non pepercit Deus, sed pro nobi

Proprio filio suo non pepercit deus R. Sed pro nobis omnibus

Proprio filio suo non pepercit deus sed pro nobis omnibus tradidit illum

Propter 1 ignum servi

Propter arcam dominI benedixit domuI deus zachariE

Propter David servum tuum Surge Domine

Propter fidem castitatis

Propter fidem castitatis jussa sum suspendi in equuleo adjuva me domine deus meus in tortura mamillarum mearum

Propter fratres meos

Propter iniquitatem corripuisti hominem et tabescere fecisti sicut araneam animam ejus

Propter insuperabilem

Propter insuperabilem evangelizandi constantiam exsilio relegatus divinae visionis et allocutionis meruit crebra consolatione relevari

Propter intolerabiles rerum

Propter intolerabiles rerum curas mundanarum recusabat praesulatum suscipere Romanorum sed victus prece populi suscepit jugum domini

Propter intolerabileS rerum curas mundanaruM recusabat presulatuM suscipere romanoruM Sed victus prece populI suscepit iugum dominI

Propter irrefragabilem

Propter lignum servi facti sumus et per sanctam crucem liberati sumus fructus arboris seduxit nos filius dei redempti nos alleluia

Propter nimiam caritatem suam

Propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos deus filium suum misit in similitudinem carnis peccati

Propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos deus filium suum misit in similitudinem carnis peccati alleluia

Propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos filium suum misit in similitudinem carnis peccati

Propter nomen tuum propitius

Propter quod et deus

Propter quod et Deus Christus factus est

Propter Sion non tacebo donec

Propter sion non tacebo donec egrediantur ut splendor iustus eius

Propter sion non tacebo donec egrediatur ut splendor iustus eius

Propter Sion non tacebo donec egrediatur ut splendor justus ejus

Propter testamentum Domini

Propter testamentum domini et leges paternas sancti dei astiterunt in amore fraternitatis quia unus fuit semper spiritus in eis et una fides

Propter veritatem ... et deducet

Propter veritatem ... et deducet Diffusa est gratia

Propter veritatem ... et deducet Specie tua

Propter veritatem ... exaltabit

Propter veritatem et mansuetudinem et iusticiam Et deducet te mirabiliter dextera tua

Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam

Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam et deducet te mirabiliter dextera tua

Propterea benedixit te Deus Constitues eos

Propterea benedixit te deus in eternum

Propterea confitebor tibi Persequar inimicos

Propterea unxit te Deus Dilexisti

Propugnator catholicuS fidem christi dogmatibuS propagavit clarissimiS eliminatis perfidiS

Propulso post longum conflictum prisci erroris persuasore vir domini Narcissus beatas mulieres fide Christi plenius instruxit et salutari lavacro paenitentia et jejuniis praeparari fecit

Prorocký slyšme žádosti plný tento hlas > Rorate coeli desuper

Prorok boží Jeremiáš kteréhož poslal Pán Bůh náš

Prorok svatý Izaiáš prorokoval

Prorumpente diluculO presto sunt ex officiO cum quis tractabat sedulO

Prosbu čtvrtou říkáme tak jakž naučení máme

Prosil apoštol aby věrní nehynuli v zarmoucení > Dočkali jsme času svítání

Prosmež Ježíše milého na nás velmi laskavého

Prosmež všickni Pána Boha za dobré skončení

Prosternens se Jacob vehementer cum lacrimis pronus in terra et exorans ait

Prostrata in loco mortiS sponsa eternalis sortiS preces fudit pro? devotiS servulis viribus totiS dicens mee passioniS qui fecerit memoriaM proficiat hic in boniS celi videat gloriaM

Prostratus est saevissimus

Prostratus est saevissimus persecutor sed erectus est fidelissimus praedicator

Protector noster aspice Deus

Protege domine populum tuum et apostolorum tuorum patrocinio confidentem

Protege, Domine, plebem tuam, per signum sanctae C

Protexisti me Deus a conventu malignantium, allelu

Protivníci Pána Krista majíce svědectví jistá

Protož což přijímáme važme a znamenejme

Prozpěvujme a zvěstujme skutky Páně

Prozpěvujme v tomto veselí stavu manželského

Prozpěvujme v utěšení pamatujíce vzkříšení

Prozpěvujme všickni nyní na den Božího vzkříšení

Prozpěvujme všickni vesele a slavmež příchod

Prozpěvujme všickni vesele a slavmež příchod > Ecce concipies et paries filium

Prozpěvujmež v tomto veselí stavu manželského

Prozpěvujmež vesele žeť nám Bůh dal spasitele

Prozpěvujmež všickni k chvále Bohu jenž dává

Prozpěvujmež všickni nyní na den Božího vzkříšení

Prozpěvujž vesele stádce Páně malé

Prudens et vigilans virgO qualis es cum sponso illO qui te elegit de mundO quam pulchra quam mirabiliS quanta luce spectabiliS inter sion iuvenculaS et ierusalem filiaS thalamo gaudes regiO coniuncta dei filiO

Prudens servus callens darE cibum conservis congruE

Prudentes autem virgines ...

Prudentes autem virgines acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus

Prudentes virgines acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus

Prudentes virgines aptate lampades vestras

Prudentes virgines aptate lampades vestras ecce sp

Prudentes virgines aptate lampades vestras ecce sponsus venit exite obviam ei

Prudentes virgines aptate vestras

První příští jest vtělení bylo lidem k utěšení

Psaiiat chorus caelestium

Psallentes Christo Christum

Psallenti Vite da clero gaudi

Psallite deo nostro psallite

Psallite deo nostro psallite psallite regi nostro psallite sapienter

Psallite domino omnes sancti

Psallite Domino qui ascendit

Psallite domino qui ascendit super caelos caelorum ad orientem alleluia

Psalllte Deo qui ascendit

Psalmum dicat nomini tuo

Psalmum dicat nomini tuo domine

Psáno jest v knihách královských o těch slavných králích

Psáno jest v knihách královských že Pán Bůh neopouští

Psáno jest v Mojžíšových knihách

Psáno v Knihách moudrosti o veliké stálosti

Psáno v knihách Zákona starého

Pudore bono repletus dei

Pudore bono repletus dei famulus sumptibus datis stupri nefas prohibuit

Puellae saltanti imperavit

Puellae saltanti imperavit mater nihil aliud petas nisi caput Joanne Baptistae et contristatus est rex propter jusjurandum et propter simul discumbentes

Puellae saltanti imperavit mater nihil aliud petas nisi caput Joannis

Puellae saltanti Irrrperavit Misit rex

Puellule amabilis Dorothee laudabilis

Puer dei inclytus Udalricus infra duodecim aetatulae suae hebdomadarum curricula ex divina admonitione a materno suspendi jussus est lacte

Puer docilis et gratuS iam in deo dilatatuS crevit subdere paratuS menti corporis conatuS

Puer docilis et gratus jam in deo dilatatus crevit subdere paratus menti corporis conatus

Puer fletum subsecutae

Puer fletum subsecutae consolatus nutriculae vas ubi prece solidat fugit ne laude pereat

Puer fletum subsecutE consolatus nutriculE vas ubi prece solidaT Fugit ne laude pereaT alleluia

Puer iesus proficiebat etate et sapiencia coram deo et hominibus

Puer Jesus crescebat et

Puer Jesus proficiebat aetate

Puer Jesus proficiebat aetate et sapienti coram deo et hominibus

Puer meus dicit Dominus

Puer meus noli timere quia

Puer meus noli timere quia ego sum tecum dicit dominus dum transieris per ignem flamma non nocebit te et odor ignis non erit in te

Puer natus est nobis

Puer natus est nobis et filius datus est nobis

Puer natus in Bethleem unde gaudet Jerusalem

Puer natus in Bethlehem alleluia

Puer nobis nascitur rector angelorum

Puer qui natus est nobis plus

Puer qui natus est nobis plus quam propheta est hic est enim de quo salvator ait inter natos mulierum non surrexit major Joanne Baptista

Puer quidam parvulus

Puer Samuel ministrabat ante

Puer Samuel ministrabat ante deum coram heli et sermo domini erat pretiosus cum eo

Puer trimus amne mersus sed

Pueri Hebraeorum portantes

Pueri Hebraeorum tollentes

Pueri Hebraeorum tollentes ramos olivarum obviaverunt domino clamantes et dicentes hosanna in excelsis

Pueri Hebraeorum vestimenta

Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via et clamabant dicentes hosanna filio David benedictus qui venit in nomine domini

Pueri hebreorum tollentes ramos olivarum obviaverunt domino clamantes et dicentes hosanna in excelsis

Pueri hebreorum vestimenta prosternebant in via et clamabant dicentes hosanna filio david benedictus qui venit in nomine domini

Pueri nativitatem cuncti nunc

Pul chra es et decora, filia Jerusalem, terribilis

Pulcher virtutibus Immaculatas hostiarum

Pulcherrima rosa de spina floruit

Pulcherrima velud rosa

Pulchra es et decora filia Jerusalem terribilis ut castrorum acies ordinata

Pulchra es o virgo Maria

Pulchra et decora filia

Pulchra facie sed pulchrior

Pulchra facie sed pulchrior fide beata es agnes respuens mundum letaberis cum angelis Intercede pro omnibus nobis

Pulchra facie sed pulchrior fide beata es virgo respuens mundum laetaberis cum angelis intercede pro omnibus nobis

Pulchra facie sed pulchrior In sanctitate fulgida

Pulchra Sion filia pro mortali Surge virgo

Pulchrae Sion filia pro mortali tunica agni tecta vellare et corona gloriae

Pulchrae sunt genae tuae

Pulchre sion filiA pro mortali tunicA agni tecta vellerE et corona gloriA

Pulchrior aurora rutilo plus

Pulchriores sunt oculi eius vino et dentes eius lacte candidiores

Pulchriores sunt oculi ejus vino et dentes ejus lacte candidiores

Pulchritudo virgineA columba christi nitidA nos catharina servuloS fac humiles et splendidoS

Pulso mentis nubilo deterso merore conspicit in jubilo regem in decore

Pulvis sacer de occasu regiO in accensa pendens domO Ignem depellit deposce suO

Pundata est domus Domini ... super

Pungens spina vulnerat

Puri cordis munditiae Pius adolescens

Purificatus igitur lavacro salutari repente mutatus est in alium viruM

Puritatis vas decoruM nihil sordis patituR presul clarus fama moruM sanctum ferens labituR mersus luto IndecoruM nil inde relinquituR

Purus in aetherea cum sanctis spiritus aula


Global Chant Database
Global Chant Database