Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Z

Za  Zd  Ze  Zj  Zk  Zl  Zn  Zo  Zp  Zu  Zv  


Z dobrých věcí Boha chvalme nyní se radujme

Z hlubokosti v své úzkosti tebeť vzývám > De profundis clamavi

Z hříchů sedmi smrtelných jest závist veliký velmi

Z hvězdy vyšlo slunce nebeské

Z mrtvých vstání Krista Pána jest slavnost radostná

Z narození Božího slušíť se radovati

Z narození božího slušiť se radovati > Tak - li těžko

Z nebeské výsosti od Otce světlosti

Z svrchnie rady Pán Buoh drahý > Mittitur ad virginem angelus fidelis

Z té milosti nesmírné od Boha v Kristu dané

Z ustavenie zákona Panna Maria Krista obětovala

Z vítězství Ježíše Pána převelmi slavného

Z vysokosti nebeské od Otce světlosti poslán anděl

Z vysokosti nebeské od Otce světlosti poslán anděl > Radujme se s anděly všickni spolu nyní

Z výsosti na tento svět Otec najmocnější poslal Syna svého

Za císaře Augusta panna porodila

Za večeří poslední znaje své umučení

Zachaee festinans descende

Zachaee festinans descende quia hodie in domo tua oportet me manere at ille festinans descendit et suscepit illum gaudens in domum suam hodie huic domui salus a deo facta est alleluia

Zachariáš němý pro nevíru že neuvěřil slovu božímu

Zacheus arboris ascendit stipitem

Zacheus muž maličký byl jest postavy nízký

Zachovej nás při svém slovu a dajž k němu víru

Zákoníci ženu jednu v cizoložství popadenou

Září přejasnou navštívil Gabriel Marii krásnou

Zaslíbení nám učinil Kristus Pán když my prositi budem

Zástupové z lásky k Bohu a k jeho svatému slovu > Zachovej nás při svém slovu

Zatmilo se jest když ukřižovali Ježíše

Zavírajíc obecné vyznání víry apoštolského > Mámeť na to pilně pomysliti

Zavírajíc přikázání Pán Bůh vydal dvě poslední

Zavítaj dárce milosti jenž jsi skryt v této svátosti

Zavítaj duše svatý sešliž otče nebeský paprsek

Zavítej Duše svatý a nám ten dar nebeský sešli

Zavítej k nám drahý hosti mistře lásky a svornosti

Zavítej k nám Duše svatý alleluia osvětiteli temnosti

Zavítej k nám Duše svatý s Otcem s Synem > Nunc sancte nobis Spiritus

Zavítej náš stvořiteli náš milý vykupiteli

Zavítej sladký těšiteli temnosti osvětiteli

Zavítej svatý Duše k nám alleluia osvětiž srdce naše sám alleluia

Zavítej svatý Duše k nám alleluia osvětiž ty v nás srdce sám alleluia

Zdráv buď králi nebeský zemský Otče vší milosti

Zdráv buď králi nebeský zemský Otče vší milosti > Salve Rex celi et terre

Zdráv buď králi nebeský zemský plný vší milosti

Zdráv buď Kriste Boha věčného

Zdráva Bohem pozdravena rodičko blahoslavená

Zdráva buď přeslavná matko Ježíšova

Zdráva císařovno vší cnosti a víry lásky

Zdráva dívko šťastná Matičko boží

Zdráva hvězdo mořská hříšným svítící

Zdráva jenž jsi pozdravena andělem poslem od Boha

Zdráva Jerarchia z nebe o Maria

Zdráva jsi hvězdo nebeská rodičko Maria

Zdráva královno slavnosti očištění naší zlosti

Zdráva Maria panno Trojice svaté schráno

Zdráva Matko syna Božího zdráva království nebeského

Zdráva oběti předůstojná v toběť jest moc hojná

Zdráva panno čistá matko Pána Krista

Zdráva Panno Maria tebe sobě zvolila

Zdráva Panno panen svatá tebou moc ďáblu odjata

Zdráva plná milosti pozdravenas z výsosti

Zdráva rodičko svatá porodilas těhotná krále

Zdráva růže stkvoucí panenko najkrajší

Zdráva růže stkvoucí Panno Maria přežádoucí

Zdráva svatá Trojice přeslavná

Zdrávas Jerarchia z nebes o Maria

Zdrávas nejsvětější královno milostiTrojice svaté

Zdrávas oběti jasná na tě sluší čest krásná

Zdrávas Panno čistá všech hříšných obrano

Zdrávas Panno dřevo rajské dalas ovoce nebeské > Zdrávas královno nebeská

Zdrávas Panno vší dobroty Bohem vyvolená

Zdrávas plná milosti pozdravenas z výsosti

Zdrávas schráno svatéTrojice zdráva ty čistoty stolice

Zdrávas svatá Trojice přeslavná

Zebedeova manželka apoštolův Páně matka

Zelo Christi succensa beata

Zelus domus tuae comedit me

Zelus domus tuae comedit me et opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me

Zelus domus tue comedit me et opprobria exprobrancium tibi ceciderunt super me

Zeno pontifex inclite

Zjevení veliké a tajemství božské

Zkřikniž hlasem radostně těš se v srdci svém

Zlostně kvíliti také naříkati sluší nad bezbožnými

Znaje Bůh že zlého množství skrze falešné svědectví > O smrti kteraks ukrutná

Znaje Ježíš že již jistě přišla ta hodina > Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi

Znamenaj křesťan věrný Kristovo vtělení

Znamenaj smysle sprostný

Znamenaj to každý člověk mladý starý všeliký věk

Znamenaj(e) každý člověk starý mladý všeliký věk

Znamenej křesťan věrný Jezu Kristovo vtělení > Slovo jednorozené

Znamenej světe bludný a nepravý žeť se blíží den soudný

Znamenej světe bludný a nepravý žeť se blíží den soudný > Nech s pokojem dor ...

Znejmež boží přikázání vraždy o zapovědění

Znejmež způsob modlení všickni křesťané věrní > Modlme se Otci svému v pokoře

Zoe uxor Nicostrati dixit

Zoe uxor Nicostrati dixit beato Sebastiano beatus es tu et benedictus sermo oris tui

Zoe uxor Nicostrati dixit beato Sebastiano beatus es tu et benedictus sermo oris tui per Jesum Christum dominum nostrum

Zpívaj jazyk oslavného tajemství těla svatého

Zpívaj jazyk přeslavného tajemství těla svatého

Zpívej choti Kristova církvi radostná

Zpívej jazyk křesťanský ke cti knězi věčnému

Zpívej jazyk křesťanský vítězství velebného

Zpívej jazyk o přeslavném boji rytířském

Zpívej jazyk přeslavného boje usilování

Zpívej jazyk přeslavného tajemství těla svatého

Zpívej jazyk v potěšení Kristovo umučení vyznávaje

Zpívej píseň zákona nového vybranáť jest ze čtení svatého

Zpívej s pláčem přežalostně jenžs v víře nebyl živ ctnostně

Zpívej věrný přeradostně jenžs byl v víře živ ctnostně

Zpívejme všickni vesele chválíc svého Spasitele Jezu Krista

Zpívejme(ž) věrní společně chválu srdečnou radostně

Zpívejmež my nyní v tomto shromáždění

Zpívejmež my věrní v tomto shromáždění

Zpívejmež my vesele k slávě svého Spasitele

Zpívejmež na čest našeho Spasitele > Puer natus in Bethleem unde gaudet Jerusalem

Zpívejmež píseň svatou o Panně Marii

Zpívejmež všickni vesele chválíc Krista Spasitele kterýž vstoupil

Zpívejmež všickni vesele chválíc svého Stvořitele Jezu Krista

Zpomínejme všichni nyní v tomto provázení

Zpomínejme všickni věrní v tomto provázení

Zprávce domu božího syna jeho vlastního

Způsobmež se všickni k tomu hodu převelebnému

Zu dir mein Gott in Nöten tief

Zu got heben wir hertz und sihn

Zvěstujem vám radost převelmi velikou

Zvěstujem vám radost velmi převelikou

Zželiž se tobě Pane tohoto lidu zavedení


Global Chant Database
Global Chant Database