Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: K

Ka  Kd  Ke  Ki  Kn  Ko  Kr  Kt  Ku  Kx  Ky  


K chvále Bohu sezpívejme a jej vždycky chvalme

K chvále Bohu zpívejme jeho vždycky chvalme

K chvále Pána Boha svého z dobrodiní velikého

K narozenému Jezu Kristu Pánu hned v jeho maličkosti

K poctě Boha nejvyššieho sebrání ve jméno jeho

K radosti já vám povídám že novou píseň skládám

K samému Bohu volejme milosti žádajíce

K slávě jména svého na tento svět Pán Bůh veliký počet > Zhůru zhůru nedbalí Čechové

K toběť volám všemohoucí Pane

Katherinae solemnia sancta colat ecclesia

Katherine solemnia celebret ecclesia

Katherine solempnia celebret ecclesia

Každá duše žádostivá žízní jsoucí naplněna

Každá duše žádostivá žízní súci trápená

Každého času na světě Pán Bůh své volené měl > Kdož jste boží bojovníci

Každého času Pán Bůh své vyvolené zkušovati

Každý čas Pán Bůh na světě míval zvolené

Každý člověk má rozvažovati co jest Pán Bůh ráčil

Každý člověk v prohřešení kteréž proti Bohu činí

Každý duch chválíž Pána jemuž od něho dána

Každý duch chválíž Pána jemuž od něho dána > Ades pater supreme quem

Každý křesťan veliké potěšení má míti

Každý pohleď v tyto časy važ sobě co chce míti

Každý toho času Ducha svatého hlasu

Každý věrný budiž vděčen božího obdaření

Každý věrný prozpěvuj Bohu srdcem děkuj

Kdo by chtěl do života věčného přijíti tenť musí přikázání

Kdo chce Bohu milý býti jeho odlúčen nebýti

Kdo chce vjíti do radosti věčné po zdejší žalosti > Již Babylon velmi klesá

Kdo muož vypraviti skutky boží divné

Kdo může vystihnouti skutky Boží divné

Kdokoli má péči o své spasení pohleď prosím pilně

Kdokoli má péči o své spasení pohleď prosím pilně > Slušiť znamenati časy (příští)

Kdož by chtěl do života věčného přijíti

Kdož chce Bohu milý býti odlúčen jeho nebýti

Kdož chce milý Bohu býti odlúčen jeho nebýti

Kdož chce v dobré naději smrti své čekati

Kdož chce v světě pobožně živ býti > Slušiť na to každý čas mysliti

Kdož chce žalosti ujíti v svědomí zde vesel býti

Kdož dveřmi do ovčince církve nejde > Vitam quae faciunt beatoriem

Kdož jsme rytíři boží pro to nebeské zboží > Mnozí jsou lidé v světě

Kdož muož znáti tajemství Boha nebeského > Zrádná Marto falešná kams muže poděla

Kdož Pána Boha miluje řečí jeho se spravuje

Kdož pod obranou nejvyššího v světě doufánlivě přebývá > Herr wer wird wohn in deiner Hütt

Kdož pod obranou nejvyššího v světě doufánlivě přebývá > Qui habitat in auditorio altissimi

Kdož se jest narodil z Boha tento marný svět přemáhá

Když Alžběta mateř Páně k sobě přivítala

Když Alžběta matku Páně k sobě přivítala

Když by ráno slunce vzejde židovstvo se spolu sejde

Když byl ve dvanácti letech s sebou ho pojali

Když čas přijde dni soudnému tehdy Bůh andělu svému

Když čas přijde dni soudnému tehdy Bůh andělu svému > En martyris Laurencii

Když času večerního učedlníci z rozkazu Pána svého

Když den přehrozný soudu Páně příjde

Když dnové očišťování byly Panně naplněni

Když dokonal poselství svého kázání

Když jasná dennice vzchodí všemu světu radost plodí

Když jest uslyšel Spasitel že sťat od Erodesa Jan Křtiel

Když Ježíš divy činil mnohé k sobě přichýlil

Když Ježíš před Pilátem stál Pilát se jeho otázal

Když jsou izrahelskému kněží volení Páně

Když král nad králi Kristus Bůh živý

Když král slavnosti Kristus do pekla

Když Kristus své poselství konal v našem člověčenství

Když lid boží zpravovali kněží dva synové > Žel se Bohu polské škody

Když Pán Bůh z světa toho měl vzít Eliáše > Nepodobné pazdeří k té červené růži

Když Pán Bůh zákon vydával Mojžíš na hoře přebýval

Když Pán Ježíš byl v Cezaré v slavném městě Filipově

Když Pán Ježíš do Jeruzaléma na oslíku přijel

Když Pán Ježíš náš Spasitel aby nám byl Vykupitel

Když Pán Ježíš odjide za moře Galilejské

Když Pán přijde v soudný den poslední

Když Páně učedlníci pokrmu užívali

Když panoval zlý Achab král

Když Pilát nepravě soudil

Když přijde k soudu drahý Pán kterýžto byl ukřižován

Když přišli dnové Přesnic učedlníci Páně k slavnosti se chystajíc > Když Adam vyhnán z ráje místa rozkošného

Když se chtěl k Otci vrátiti nám toto památné ráčil jest pozůstaviti

Když se čas přibližoval v kterémž Bůh syna poslal

Když se měl k Otci vrátiti nám toto památné ráčil jest pozůstaviti

Když se měl k Otci vrátiti s jedenácti stolil

Když se modlíme my modlitbu Páně říkáme všickni

Když se naplnilo padesát dní

Když se přiblížila hodina nevinného zrazení

Když sobota minula vůle Boží v tom byla

Když Spasitel světa Bůh muku těžké smrti trpěl > Dum fabricator mundi

Když Syn Boží v neděli vstal jest z mrtvých

Když Syn Boží v neděli vstal jest z mrtvých > Mane prima sabbati

Když věkové přeběhli jsou a když přišla plnost času

Když z zástupův mnozí o Kristu vypravovali

Když zákoníci poslali aby Krista jali

Kdyžto Pán Ježíš v čas jeden z své dobroty k tomu veden

Kdyžto přijde přehrozný Páně den

Ke cti a chvále Stvořiteli svému díky vzdávejme

Ke cti a k chvále Boha věčného mysl i srdce každého

Ke cti Boha nejvyššího v bytu božství jediného

Ke cti chvále tvorci svému všickni věrní zpívejme

Ke cti k chvále Krista krále i Marie matky panny

Ke cti k chvále tvorci svému všickni věrní zpívejme

Ke cti Krista krále prozpěvuj(ž) vesele Sione

Ke cti Krista krále prozpěvuj(ž) vesele Sione > Psallat ecclesia mater illibata

Ke cti Otce nebeského i jeho Syna milého

Ke cti svého Spasitele zpívejmež všickni vesele

Kepletus sancto spiritu

Ker umb ker umb du junger sohn

Kert euch zu mihr o lieben leut

Kinder mercket fleissig auf

Knieži věrní jenž jsú zprávce lidu božieho

Kodiouri et non videbitis me dicit

Kom heiliger geist warer got

Kom heiliger geyst herre got begab dein auserwelten

Komorník třetí jest mluvil ženy nadevše vyvejšil

Kompt her o ihr völcker kompt her

Komuž Bůh rajské svedení hřích ten i zatracení

Komuž milo spasení času nynějšího

Kon profanorum sinitur vagari

Korouhve Krále věčného již jsou rozvěšeny

Král nebeský Jezukrist Bohu Otci rovný

Král nebeský Kristus Pán zde v našem člověčenství

Král věčný v svém oslavení po svém na nebe vstoupení

Krále Krista matko blahoslavená Panno Maria

Krále nebeského Pána chval každý

Krále syrského hejtman jenž měl jméno Náman > Ježíši věčný Bože všecka má naděje

Králi Bože Abrahámův mocný správce času

Králi Bože jenž Buoh nad bohy Synu Boží všudy mnohý

Králi Kriste králs nad králi Synu z Panny

Králi Kriste králs nad králi synu z Panny > Rivus iam emanavit

Králi Kriste přebohatý tys Bůh a člověk přesvatý

Králi Kristu Bohu otci rovnému z panny narozenému

Králi nad králi Bože náš jenž na výsostech přebýváš

Králi nebeský k tobě lid křesťanský volá

Králi přeslavný věčný biskupe svrchovaný > Rex sanctorum angelorum

Králi slavný Kriste dobrý Boha Otce rozený Synu

Králi věkův Duše svatý ve vší milosti bohatý

Králi věkův Otče svatý ke vší milosti bohatý

Králi věkův všemohoucí neobsáhlý jsi v své moci

Královno nebeská hvězdo mořská Panno Maria

Královno nebeská vesel se alleluia

Královno nebeská vesel se o Panno Maria alleluia

Křesťané chvalmež Boha kterýž moha bez nás býti

Křesťané chvalmež Boha kterýž moha bez nás býti > Lauda Sion salvatorem

Křesťané jenž jsme nyní společně shromážděni > Pane Bože náš milý uslyš

Křesťané pravdy boží praví milovníci

Křesťané této chvíle veselme se nyní

Křesťané věrní bezpečně doufejme o Kristovu poselství nic nepochybujme

Křesťané věrní silně doufejme o Kristovu poselství nic nepochybujme

Křesťané z hřiechóv povstaňme pokánie svaté přijmieme

Křestiané z hřiechov povstaňme pokánie svaté přijmieme

Krista kněze podstatného važme drahé služby jeho

Krista Pána kázání jest spasitedlné naučení

Krista Pána skutkové divní když jsou se rozhlásili > Muráň zámek v uherský zemi

Krista Pána vstoupení slavmež pamatujíce nyní

Krista Pána vstoupení slavmež pamatujíce nyní > Festum nunc celebre magnaque

Kriste jenž jsi den i světlost osvěcujíc noc i temnost

Kriste jenž jsi světlo a také dnem nazván

Kriste jenž jsi světlo i den všeho světa

Kriste jenž jsi světlo i den zažeň od nás noční zlý sen

Kriste jenž jsi světlo i také dnem nazván

Kriste jenž jsi světlo i také dnem nazván > Christe qui lux es et dies

Kriste Králi nebeský k toběť hříšný volám

Kriste králi slavný kněže svrchovaný

Kriste Králi spasiteli věřících vykupiteli přijmiž od nás

Kriste Králi stvořiteli věřících vykupiteli budiž ukojen prosbami

Kriste Králi stvořiteli věřících vykupiteli přijmiž od nás

Kriste náš Vykupiteli pohleď na nás z výsosti

Kriste nebeský slavný Králi andělský

Kriste nejmilostivější králi zaslíbený nám z nebeské slávy

Kriste pro tvé rány smiluj se nad námi

Kriste spasiteli vykupiteli pane panující

Kriste spasiteli vykupiteli pane panující > Jesu corona virginum

Kriste ty jsi Pán všeho světa mocný

Kriste ty jsi smrt podstoupil aby nám život navrátil

Kriste ty jsi smrt podstoupil aby nám život navrátil > Maria mater gratie

Kriste všemohoucí Ježíši Pane přežádoucí

Kriste všemohúcí Pane ty znáš své zvolené

Kriste všes naplnil to cožs nám byl slíbil

Kriste z hojné milosti chtě sstúpiti z výsosti

Kriste zvolils sobě pannu ctnou

Kriste zvolils sobě Pannu ctnou > Christi virgo dilectissima

Kristova narození mudrcům pohanským divné zjevení

Kristovo vzkříšení jest obveselení

Kristovo z mrtvých vstání slavíc křesťané věrní

Kristovoť jest ustavenie všem vierným vohlášenie

Kristu Pánu věrný služebník a předchůdce

Kristus běh svého poselství dokonav

Kristus cesta do nebeské slávy

Kristus cesta jistá do nebeské slávy

Kristus chléb živý jenž jest z nebe sstoupil

Kristus choť svou církev svatou tak zamiloval

Kristus chtě nebe schváliti i okrasu jeho

Kristus chtě nebe schváliti i okrasu jeho > Salve amicta sole

Kristus člověka slepého v slepotě narozeného

Kristus dne sobotního od zákoníka jednoho

Kristus hříšných naděje toť čtení oznamuje

Kristus jediný a náš Ježíš milý

Kristus jediný milý náš Pán Ježíš dnes se jest nám narodil

Kristus Ježíš Nazaretský kterýžto umřel za všecky

Kristus Ježíš syn boží aby pravdu rozmnožil

Kristus jsa Bůh od věčnosti v našem lidském člověčenství

Kristus jsa věčným Bohem před věky zplozeným

Kristus kněz chtě své oběti

Kristus kněz chtě své oběti > Aj ten silný lev udatný

Kristus náš milý Spasitel s nebe přišlý Vykupitel

Kristus o utěšiteli duchu pravdy kazateli mluvil

Kristus ozdobil církev svou dary Ducha svatého > Es ist das Heil uns kommen her

Kristus Pán náš kterýž za nás ukřižován

Kristus Pán v letech třidcíti ráčil křest svatý přijíti

Kristus pastýř biskup náš nejlepší

Kristus po svém narození ihned dne osmého > Christus natus est in Betlehem

Kristus po svém z mrtvých vstání chtěl

Kristus pravda jistá pravdu jest oznámil lidu svému

Kristus příklad pokory Bůh náš milostivý

Kristus příklad pokory nám s nebe poslaný

Kristus příklad pokory náš Pán milostivý

Kristus příklad pokory Pán náš milostivý

Kristus se připodobniti ráčil přirovnati k tomu zrnu

Kristus Spasitel vstoupil na nebe náš Vykupitel

Kristus surrexit mala nostra texit

Kristus svým zvoleným pokoj věčný způsobil

Kristus Syn Boží milý a jednorozený učiněn jest poslušen

Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského

Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského > Žádajíc prosíme za to se modlíme by temnosti zapudil

Kristus v jednotu víry své míně vést lidi hříšné

Kristus v podobneství nebeské království k králi připodobnil > Ej jak jsou milí tvojí příbytkové

Kristus v svém prvním kázání

Kristus v svém utrpení dal svým věřícím na zemi příklad

Kristus věčné radosti připravuje z milosti

Kristus věčné radosti zasluhuje z milosti

Kristus všemohoucí vstoupil jest svou mocí

Kristus z mrtvých vstal jenž bieše pro (za) nás na kříži skonal Alleluia

Kristus z mrtvých vstal jenž byl pro nás na kříži skonal Alleluia

Kristus z mrtvých vstal jenž jest byl na kříži skonal Alleluia

Kristus z mrtvých vstal kterýž byl za nás na kříži skonal Alleluia > Regina coeli laetare

Kristus zaslíbil učedlníkům když zde s nimi bydlil

Kristus zrno to obilné ve čtení všem oznámené

Kristus zrno to obilné ve čtení všem oznámené > Stabat mater dolorosa

Kristův život znamenajme nežť nás smrt zachvátí

Kterak se jest dobré ptáti těm kdož chtějí spaseni býti

Kteříž mnohé spravedlnosti vyučují

Kteřížkoli pokřtěni jsme ve jménu Trojice svaté

Kterýž člověk zde hledá dobrého

Kto chce Pánu Bohu svému jemu sloužiti > Noci milá pročs tak dlúhá

Kto jste Boží bojovníci poslouchejte nyní

Kto jste boží služebníci posluchajtež nynie

Ktož chce koli spasen býti alleluia každý má silně věřiti alleluia

Ktož jest srdce dbalého a o své spasení plného

Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho

Ktož v rozpustilosti světa dny pomíjejí

Ku pokání chvátaj každý nechaj hřiechov > Aj ten silný lev udatný

Ku ponížení v epištole dnešní Petr praví

Ku potěšení lidu věřícího vzbudil Bůh proroka svého

Kxsultet caelum laudlbus

Ky-rie

Kyrie

Kyrie ,.. pater de caelis

Kyrie ... pater de caelis

Kyrie ... pater de caells

Kyrie ad iib X orbis factor

Kyrie ad laudem summae

Kyrie ad lib I clemens rector

Kyrie ad lib V conditor omnium

Kyrie ad lib VI te Christe rex

Kyrie ad lib XI salve

Kyrie ad lib. II summe Deus qui euncta

Kyrie ad lib. III rector cosmi pie

Kyrie ad lib. IV altissime

Kyrie ad lib. IX O pater excelse

Kyrie ad lib. VII splendor aeternae

Kyrie ad monumentum (etc)

Kyrie aipha et O

Kyrie alme domine (etc)

Kyrie alme pater fili (etc)

Kyrie alme pater Jesu

Kyrie archangeli laetantur (etc)

Kyrie auctor caelorum (etc)

Kyrie caelum terramque

Kyrie Christe caelorum

Kyrie Christe redemptor (etc)

Kyrie clementissime (etc)

Kyrie conditor rerum alme

Kyrie creator

Kyrie Deus excelse pater

Kyrie Deus genitor alme

Kyrie Deus pater auctor

Kyrie devote canentes

Kyrie eleison Christe eleison

Kyrie eleison christe eleison kyrie eleison kyrie eleison

Kyrie genitor eleison

Kyrie genitor ingenite

Kyrie hagie atque benlgne

Kyrie I lux et origo

Kyrie II fons bonitatis (etc)

Kyrie III Deus sempiterne

Kyrie immense conditor

Kyrie in praesepe Christus

Kyrie incarnatum quoque

Kyrie IV cunctipotens genitor

Kyrie IX cum jubilo

Kyrie Jesu redemptor {etc)

Kyrie Jesu rex caeli

Kyrie laudes pangamus

Kyrie magne Michaele

Kyrie miserere rex (etc.)

Kyrie nesciens principium

Kyrie o Deus pater ingenite

Kyrie o pater immense

Kyrie o summe rex (etc.)

Kyrie o theos generis (etc)

Kyrie o theos yschyros

Kyrie omnipotens genitor lumenque

Kyrie omnipotens pater

Kyrie omnipotens stelligeri

Kyrie pater exceise

Kyrie pater summe qui

Kyrie princeps astrigeram

Kyrie puerorum caterva (etc)

Kyrie qui dignasti

Kyrie regum summe caeli

Kyrie rex celse

Kyrie rex Deus aeterne (etc)

Kyrie rex Deus Immense

Kyrie rex pie

Kyrie rex regum

Kyrie rex saeculorum

Kyrie suavis tu Deus (etc)

Kyrie summe pater rerum

Kyrie summe pater summum

Kyrie summe sophie

Kyrie theoricam practicamque (etc)

Kyrie theoricam practicamque (etc.

Kyrie unus omnipotens (etc)

Kyrie V magnae Deus

Kyrie VI rex genitor

Kyrie VII rex splendens

Kyrie VIII amator sancte (etc)

Kyrie VIII de angeiis

Kyrie vlrginis odas

Kyrie X alme pater

Kyrie XI orbis factor

Kyrie XII pater cuncta (etc)

Kyrie XIII stelliferi conditor

Kyrie XIV Jesu redemptor

Kyrie XV dcminator Deus

Kyrie XVI

Kyrie XVIIa

Kyrie XVIIb

Kyrie XVIII Deus genitor

Kyrie •.. pater de caelis

Kyrle adest reducta

Kyrle kyrion o theos pater


Global Chant Database
Global Chant Database